Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Rozvaha

Rozvaha je rovněž uváděna za období, kde nedošlo k podstatné změně metodiky:


rok

1990

1991

1992

základní prostředky

3312,8

3489,2

3315,5

oprávky k ZP

-1211,7

-1428,9

-1578,6

bankovní účty

317,6

229,9

264,7

vklady

253,3

290,4

120,0

pohledávky

71,7

93,8

69,1

pohl.za maj.úč.216,2

zásoby

60,4

67,1

52,9

odvody a příděly

76,0

281,0

45,1

ostatní aktiva

116,0

111,3

158,6

AKTIVA celkem

2996,0

3133,9

2663,6

základní kapitál

1325,0

1325,0

1325,0

investiční úvěry

1025,7

693,7

331,7

rezervní fond

738,4

928,8

916,2

ostatní fondy

8,8

12,5

3,5

ostatní pasiva

-178,3

-100,0

17,2

zisk

76,4

273,9

69,9

PASIVA celkem

2996,0

3133,9

2663,6


Rozvaha ukazuje stabilní výši základních prostředků s jejich rostoucím opotřebením, dostatek prostředků na bankovních účtech, stav zásob kolísá (především u tuzemského lodního skladu, stav zásob na lodích –potraviny, náhradní díly, pohonné hmoty a mazadla-ovlivňuje především momentální zásoba pohonných hmot).1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999A.


pohl.za ups.vl.jmění
0,2

0,2B.


stálá aktiva

2981,2

2517,9

3301,5

3924,5

5659,3

1724,7

137,3


I.

nehmotný inv.majetek

0,8

3,8

3,2

1,8

0,6

0,3

0,4


II.

hmotný inv.majetek

2973,8

2496,7

3245,7

3920,3

5576,7

245,8

136,2


III.

finanční investice

10,1

17,4

52,6

2,4

82,0

1478,6

0,6


IV.

aktivní konz.rozdíl
0,0
C.


oběžná aktiva

520,5

1173,1

949,3

726,7

1971,3

1024,6

894,4


I.

zásoby

52,4

41,4

35,4

18,5

7,0

2,3

2,3


II.

dlouhodobé pohl.

32,5

28,7

9,9

39,0

585,6


0,0


III.

krátkodobé pohl.

94,7

847,3

524,8

500,0

1074,8

851,4

690,7


IV.

finanční majetek

340,9

255,8

379,2

169,3

303,9

170,9

201,4

D.


ostatní aktiva

114,4

64,5

10,6

26,0

384,9

209,8

11,0

AKTIVA

celkem

3616,0

3755,6

4261,4

4677,4

8025,7

2959,1

1042,6A.


vlastní jmění

2339,9

2886,2

3147,9

3604,9

5031,4

2292,7

-1069,4


I.

základní jmění

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0


II.

HV běžného roku

706,7

kapitálové fondy


1,3

1,3


III.

fondy ze zisku

138,3

140,0

142,8

146,6

146,8

146,5

146,6


IV.

HV minulých let

-3,5

806,8

1316,6

1699,2

2496,9

768,3

774,0


V.

HV za rok

173,4

613,0

362,1

434,1

1069,3

-2352,7

-1754,7


VI.

pasivní kons.rozdíl

-6,5


-1621,9kons.rezervní fond


2405,6

61,5

B.


cizí zdroje

1174,3

800,3

1082,3

1052,0

2577,3

87,1

1805,4


I.

rezervy

22,7

74,3

94,7


2,1

0,4

9,1


II.

dlouhodobé závazky

210,437,1

73,3
III.

krátkodobé závazky

118,2

41,5

87,9

34,4

365,8

86,7

1796,3


IV.

bank.úvěry

823,1

684,5

899,6

980,5

2136,1C.

ostatní pasiva

101,8

69,1

31,2

20,6

417,0

579,3

306,7

PASIVA

celkem

3616,0

3755,6

4261,4

4677,4

8025,7

2959,1

1042,6vl.jmění na 1 akcii v tis.Kč

1,766

2,178

2,376

2,721

3,797

1,730

-0,807


Podnik vykazuje do roku 1997 stálý růst aktiv, v důsledku růstu stálých (hmotného investičního majetku lodí) i oběžných (pohledávky), což se odráží i v růstu vlastního jmění  v absolutní výši i v podílu, připadajícího na jednu akcii, jejichž počet i nominální hodnota zůstaly po celé období stejné. V roce 1998 dochází v důsledku prodeje lodí k propadu  všech ukazatelů.
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Hmotný inv.maj.

2973,8

2496,7

3245,7

3920,3

5576,7

245,8

136,2

matka ČNP

1627,1

1056,9

854,7

1233,6

459,1

130,0

120,5

dcery tuzemské

3,3

2,8

3,0

8,5

10,1

7,4

4,1

dcery zahraniční

1343,4

1436,9

2388,1

2678,3

5107,1

12,5

11,7

konsolidační rozdíl

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

95,9

0,0

V důsledku převlajkování lodí a jejich přesunu do dceřinných společností á hodnota HIM klesá u matky a roste u dcer.
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Vlastní jmění

2339,9

2886,2

3147,9

3604,9

5031,4

2292,7

-1069,4

matka ČNP

2235,2

2241,9

2239,7

2241,4

2240,0

2245,8

608,8

dcery tuzemské

-2,7

-2,2

-1,9

-0,5

-0,3

0,8

1,4

dcery zahraniční

111,6

647,2

910,8

1365,0

2797,9

113,1

-1678,1

úpravy

-4,2

-0,7

-0,7

-1,0

-6,3

-67,1

-1,5

Vlastní jmění zůstává stabilní u matky v důsledku nezměněné výši základního jmění a stabilní výši fondů ze zisku i HV minulých let.
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Závazky

328,6

41,5

87,9

71,5

439,1

86,7

1796,3

matka ČNP

268,1

36,7

53,6

44,2

77,7

14,6

13,0

dcery tuzemské

27,8

24,3

22,3

33,7

30,5

30,0

30,2

dcery zahraniční

851,6

1818,3

1759,9

2260,1

7081,1

5042,0

4788,9

konsolidační rozdíl

-819,0

-1837,8

-1747,9

-2266,6

-6750,2

-5000,0

-3035,9


Závazky a pohledávky jsou ovlivněny především vztahy mezi matkou a dcerami, kde předaný majetek je veden jako pohledávka matky za dcerami a závazek dcer k matce. Závazky a pohledávky k vnějším partnerům se výrazně nemění.
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Pohledávky

127,2

876,0

534,6

539,0

1660,4

851,4

690,7

matka ČNP

177,6

111,2

682,8

445,8

3255,4

1814,0

668,7

dcery tuzemské

18,0

13,6

12,1

18,0

12,8

9,0

4,9

dcery zahraniční

24,0

1308,5

861,2

1569,7

4690,7

4028,4

3052,9

konsolidační rozdíl

-92,4

-557,2

-1021,5

-1494,6

-6298,4

-5000,0

-3035,8


Rozdíly v celkové výši proti součtu všech dílčích položek (matky i dcer) se promítá do konsolidačního rozdílu (úprav) u výsledovky i rozvahy.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz