Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Společné náklady

Společné náklady tvoří položky, nezahrnuté v provozních nákladech lodí ani v režii ústředí a tvoří je bilance

a)     manka a škody a jejich náhrady

b)     finanční náklady

c)      příspěvek na sociální zabezpečení

d)     rezervy na náklady


Metodika jejich vykazování se měnila a ve statistických přehledech je zachycen příspěvek na sociální zabezpečení od roku 1970, manka a škody (resp.bilance škod a jejich náhrad od pojišťovny) a finanční náklady od roku 1977.




manka  a

finanční

příspěvek

rok

škody

náklady

soc.zab.





1970



4,6

1971



4,8

1972



5,2

1973



6,4

1974



7,2

1975



7,4

1976



7,0

1977

5,1

16,6

6,4

1978

4,7

21,2

7,0

1979

2,2

24,5

7,5

1980

2,3

25,7

7,6

1981

5,2

37,9

8,8

1982

0,0

57,9

9,5

1983

-0,3

60,1

9,5

1984

0,0

55,5

10,0

1985

0,0

53,0

10,1

1986

-0,2

61,3

10,3

1987

-0,5

38,5

9,7

1988

0,0

37,2

10,1

1989

-0,4

45,6

12,5

1990

-0,2

173,1


1991

-0,2

335,5


1992

-4,4

306,8


1993

-0,3

200,7


1994

0,0

207,2


1995


180,6


1996


184,6


1997


358,1


1998


301,5





Manka a škody

zahrnují bilanci škod a jejich náhrad, jako rozdíl mezi:

-         náklady za zjištěná manka a škody na hmotném i finančním majetku ústředí a lodí,  zejména škody na námořních lodích, přepravovaném zboží i škody z odpovědnosti rejdaře

-         náhradami od viníků škod nebo pojišťoven, kde jsou tato rizika pojištěna

Největší položku tvoří škody, vzniklé při provozu lodí, na lodi a jejím zařízení, na přepravovaném zboží a škody z odpovědnosti rejdaře.


Mezi vznikem škody (které mohou býti i velmi vysoké) a jejich vymáháním (náhradou) bývá často značný časový rozdíl i několika let a jejich zahrnutí do výsledku konkrétní lodi v daném roce by výrazně ovlivnilo vykazovaný hospodářský výsledek.

Od roku 1995 nejsou již samostatně vykazovány.


Finanční náklady

tvoří zejména

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo3">a)     tvorba rezerv na finanční náklady

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo3">b)     zúčtování opravných položek do finančních nákladů

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo3">c)      nákladové úroky

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo3">d)     ostatní finanční náklady

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo3">e)     převod finančních nákladů

které vyplývají z činnosti podniku jako celku nebo časově spadají do období bezprostředně nesouvisícího s vykazovaným rokem.


Příspěvek na sociální pojištění

je tvořen stanoveným podílem z vyplacených mzdových prostředků podle obecně stanovených zásad (%). Od roku 1990 je vykazován v celkových osobních nákladech.


Rezervy na náklady

byly tvořeny na některé nákladové položky, stanovené obecnými předpisy, v ČNP zejména na opravy, které zahrnovaly delší období než jeden rok nebo opravy, které byly z provozních důvodů přesunuty z běžného na následující rok. Tyto rezervy byly zahrnuty do ostatních materiálových nákladů a proti této položce byly zúčtovány skutečné náklady v roce, kdy byly skutečně vynaloženy.





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz