Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Relace

Zachycují provozní výsledky lodí dle základních oblastí, v nichž se zboží přepravovalo.
a) u lodí pro přepravu kusového zboží (G, GC) jsou zachyceny přepravy zboží vymezené zeměpisně bez ohledu na formu pronájmu (v některých obdobích se nesledovalo)
b) u lodí pro přepravu hromadných substrátů (B, BC) je preferováno členění podle formy nájmu (zeměpisné členění není v některých obdobích k dispozici):
c) u tankové lodi (T) –jediná Ostrava – není členění uvedeno, byly realizovány cesty pouze v DV relaci a několik mezicest

Detailnější členění podle směrů bude použito při analýze jednotlivých roků, kde jsou tyto údaje k dispozici.
a) export – out, přeprava zboží z evropských přístavů
b) import – in, přeprava zboží do evropských přístavů
c) ostatní –
      ca) mezicesty (zpravidla mezi nácestnými přístavy v dané relaci)
      cb) okružní cesty (loď pluje z evropského přístavu a vrací se do Evropy zpět, kde není rozlišen exportní a importní náklad nebo jeden směr je v balastu – bez nákladu).

kat.lodi relace/forma zkratka směr oblast
GC Dálný Východ DV export od Singapore na východ
GC     import  
GC     ost  
GC Blízký a Střední Východ BSV export za Suezem vč.Indie po Singapore
GC     import  
GC     ost  
GC Kuba Kuba export ostrov a republika Kuba
GC     import  
GC     ost  
GC Amerika Amerika export severní a jižní Amerika bez Kuby
GC     import  
GC     ost  
GC Levanta Levanta export jižní pobřeží Středozemního moře
GC     import  
GC     ost  
GC Baltik Baltik export Severní a Baltické moře vč.Skandinávie
GC     import  
GC     ost  
GC jiné     ostatní mimo uvedené relace
         
BC časové nájmy T/C   přepravy na bázi pronájmu na čas
BC nájmy na cestu cesty   přepravy na bázi pronájmu na jednotlivé cesty
         
T tanker T   přepravy tankové lodi Ostrava


Údaje jsou uvedeny za období 1952 – 1990; od roku 1960 byly sledovány ve statistických přehledech, za období 1952-1959 jsou rekonstruovány podle výsledků jednotlivých cest, od roku 1991 nejsou tyto údaje sledovány. Souhrnné údaje v hodnotových ukazatelích (v tis.Kč aktuální ceny v daném roce) jsou zkresleny cenovou úrovní jednotlivých období, zejména použitím světových cen v období do roku 1966. Zisk je vykazován jako provozní, tedy jako rozdíl příjmů a součtu pevných a proměnných nákladů bez nákladů na opravy, které jsou přiřazeny jednotlivým lodím za celý rok a nejsou rozpočteny na jednotlivé cesty.

Lodě dle kategorií

Pohled v naturálních ukazatelích je plně srovnatelný, pouze průměry za jednotlivé cesty jsou zkresleny použitím odlišné metodiky vykazování cest  (některé exportní a importní cesty v období do roku 1958 byly vykazovány v souhrnu jako jediná cesta).

kat. cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
  počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G 2066 92785 12890 12805 73453 6241 1914
B 921 36287 25637 6751 121962 3836 1380
T 40 1898 743 474 4625 40 7
celkem 3027 130970 39270 20029 200041 10117 3301Porovnání v % výsledů za celou flotu:
kat. cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
G 68,3 70,8 32,8 63,9 36,7 61,7 58,0
B 30,4 27,7 65,3 33,7 61,0 37,9 41,8
T 1,3 1,4 1,9 2,4 2,3 0,4 0,2
flota celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Lodě pro přepravu kusového zboží (G) převažují ve výsledku ve fyzických i hodnotových ukazatelích s vyjímkou přepravených tun a tunomílí.

Průměrné výsledky na jednu provozně ukončenou cestu ukazují výrazné rozdíly v tunách, tunomílích a sazbách za 1 přepravenou tunu, průměrné výsledky hodnotových ukazatelů za 1 den exploatačního času tyto rozdíly většinou zvýrazňují ve prospěch lodí pro přepravu hromadných substrátů.

  průměr na 1 cestu             průměr na 1 den  
kat. tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
  počet dní tis. tis. mil. mil. tis. tis.
G 44,9 6,2 6,2 35,6 3,0 0,9 484,2 67,3 20,6
B 39,4 27,8 7,3 132,4 4,2 1,5 149,6 105,7 38,0
T 47,5 18,6 11,8 115,6 1,0 0,2 53,4 20,9 3,6
celkem 43,3 13,0 6,6 66,1 3,3 1,1 257,6 77,2 25,2

Tatáž tabulka kategorií lodí v porovnání s průměrem za celou flotu:
kat. tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
G 103,8 48,1 93,7 53,8 90,4 85,0 187,9 87,1 81,8
B 91,1 214,6 110,8 200,4 124,6 137,4 58,1 136,9 150,9
T 109,7 143,2 179,0 175,0 29,7 15,8 20,7 27,1 14,4
flota celkem
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


V jednotlivých kategoriích pak lze porovnat podíl jednotlivých kriterií.

Lodě pro přepravu kusového nákladu (G)

U lodí pro přepravu kusového nákladu (G)lze  porovnat podíl relací, ve kterých byly tyto lodě provozovány a které odpovídají většinou proudům čs.zboží v zahraničním obchodě. Tato struktura se v jednotlivých obdobích měnila a proto celkový výsledek za tak dlouhé období je zkreslen i rozdílnou cenovou úrovní v těchto obdobích. Markantní je zejména nízký podíl DV relace, která dominovala především v letech 1952-8 a na začátku šedesátých let, kde však jsou k dispozici pouze údaje v nižších (cca trojnásobně) světových cenách.

relace cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
  počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
DV 274 19580 2348 2823 20812 430 115
BSV 468 25390 3010 3660 20655 2635 814
Kuba 421 17923 2548 2617 12373 1049 444
Amerika 6 297 82 46 324 13 2
Levanta 464 9893 1325 991 1916 801 365
Baltik 43 989 177 81 173 16 2
jiné 390 18713 3401 2588 17201 1297 173
Celkem G 2066 92785 12890 12805 73453 6241 1914


Táž tabulka v % celkových výsledků této kategorie

relace cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
DV 13,3 21,1 18,2 22,0 28,3 6,9 6,0
BSV 22,7 27,4 23,3 28,6 28,1 42,2 42,5
Kuba 20,4 19,3 19,8 20,4 16,8 16,8 23,2
Amerika 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1
Levanta 22,5 10,7 10,3 7,7 2,6 12,8 19,1
Baltik 2,1 1,1 1,4 0,6 0,2 0,2 0,1
jiné 18,9 20,2 26,4 20,2 23,4 20,8 9,0
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Ve srovnání dominuje relace BSV s největším počtem cest i exploatačních dní, která se podílí více než dvěma pětinami na hospodářském výsledku, po další pětině v zisku vyplývá z provozu v kubánské a levantské relaci.

Průměr na jednu
    cestu           tunu den  
kat. relace tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
    dní tis. tis. tis. mil. mil. Kčs tis. tis.
G DV 71,5 8,6 10,3 76,0 1,6 0,4 183,3 22,0 5,9
G BSV 54,3 6,4 7,8 44,1 5,6 1,7 875,5 103,8 32,1
G Kuba 42,6 6,1 6,2 29,4 2,5 1,1 411,7 58,5 24,8
G Amerika 49,5 13,6 7,6 53,9 2,1 0,4 157,1 43,2 8,1
G Levanta 21,3 2,9 2,1 4,1 1,7 0,8 604,4 81,0 36,9
G Baltik 23,0 4,1 1,9 4,0 0,4 0,0 87,8 15,7 1,8
G jiné 48,0 8,7 6,6 44,1 3,3 0,4 381,5 69,3 9,2
G celkem 44,9 6,2 6,2 35,6 3,0 0,9 484,2 67,3 20,6


Stejný obraz poskytují i průměry na 1 cestu, nejvyšší sazby byly docíleny rovněž v relaci BSV, v průměru na 1 den však prvenství v zisku patří levantské relaci díky rovněž vysokým sazbám a kratším cestám.
V procentním vyjádření dosažených výsledků v jednotlivých relacích k celkovému průměru za lodě pro přepravu kusového zboží (G) jsou rozdíly mezi relacemi ještě zřetelnější.

kat. relace tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
G DV 159,1 137,3 166,2 213,6 52,0 45,2 37,9 32,7 28,4
G BSV 120,8 103,1 126,2 124,1 186,4 187,7 180,8 154,3 155,4
G Kuba 94,8 97,0 100,3 82,7 82,5 113,8 85,0 87,0 120,0
G Amerika 110,2 218,3 122,5 151,7 70,8 43,3 32,4 64,3 39,3
G Levanta 47,5 45,8 34,5 11,6 57,1 84,8 124,8 120,4 178,7
G Baltik 51,2 65,8 30,2 11,3 11,9 4,4 18,1 23,3 8,7
G jiné 106,8 139,8 107,1 124,1 110,1 47,8 78,8 103,1 44,8
G celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Lepší obraz o měnící se struktuře podle relací poskytne analýza jednotlivých roků, kde jsou údaje i metodicky a cenově srovnatelné.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G DV 1952 1 107 18 13 106 1,7 0,2
G DV 1953 0 0 0 0 0 0,0 0,0
G DV 1954 5 370 28 56 304 6,7 1,2
G DV 1955 17 1056 124 178 1227 21,1 5,5
G DV 1956 15 870 120 153 1041 21,0 6,1
G DV 1957 15 967 113 169 1244 28,6 7,5
G DV 1958 16 998 116 164 1105 25,5 6,4
G DV 1959 26 1704 234 240 1723 29,7 5,7
G DV 1960 38 2616 337 383 3117 45,6 13,5
G DV 1961 28 2007 248 279 2049 31,7 6,7
G DV 1962 25 2018 203 254 1675 31,6 6,7
G DV 1963 18 1497 157 180 1328 27,2 9,0
G DV 1964 21 1558 192 218 1607 29,3 7,4
G DV 1965 21 1760 177 223 1556 33,4 10,6
G DV 1966 14 1069 136 143 1224 21,2 6,6
G DV 1967 3 249 35 48 464 11,7 2,0
G DV 1968 2 158 24 32 352 9,2 3,4
G DV 1969 1 91 13 17 172 5,9 1,3
G DV 1981 3 188 35 25 240 17,8 5,9
G DV 1989 5 297 36 47 278 31,5 8,9


DV relace tvořila základ provozu v 50. a 60. letech za společného podnikání s čínskými partnery s vrcholem v provozních i finančních výsledcích v roce 1960.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G Kuba 1961 5 262 35 27 178 7,8 3,7
G Kuba 1962 10 464 76 57 386 16,0 9,4
G Kuba 1963 18 723 125 102 666 28,0 18,3
G Kuba 1964 26 1104 197 160 975 35,1 21,6
G Kuba 1965 29 1087 214 171 171 33,1 19,6
G Kuba 1966 23 889 178 131 985 28,8 17,0
G Kuba 1967 33 1207 193 195 1016 76,7 43,8
G Kuba 1968 41 1595 213 237 1105 95,7 56,5
G Kuba 1969 32 1369 169 185 822 74,5 34,2
G Kuba 1970 29 1211 147 182 753 71,6 35,2
G Kuba 1971 32 1324 170 202 873 79,2 36,3
G Kuba 1972 23 914 98 131 508 43,9 13,8
G Kuba 1973 26 1016 132 146 679 68,5 29,9
G Kuba 1974 19 863 93 105 482 63,8 28,1
G Kuba 1975 12 717 50 72 264 39,4 6,6
G Kuba 1976 9 481 56 65 293 29,6 6,2
G Kuba 1977 7 299 40 50 290 26,1 6,8
G Kuba 1978 4 218 18 31 97 11,6 3,0
G Kuba 1979 4 195 18 26 95 12,5 3,6
G Kuba 1980 4 244 27 42 137 25,5 7,5
G Kuba 1981 8 453 75 83 400 54,4 18,2
G Kuba 1982 11 506 68 94 361 54,2 12,8
G Kuba 1983 5 249 43 35 243 23,2 6,3
G Kuba 1984 6 306 57 53 299 22,2 -2,2
G Kuba 1985 2 94 14 16 78 12,0 4,5
G Kuba 1986 2 92 28 13 146 10,5 1,4
G Kuba 1987 1 41 14 6 71 5,2 1,6


Následovala kubánská relace kulminující v roce 1968, poté trvalý pokles zejména v souvislosti s úbytkem a zhoršení struktury exportního zboží a převažující importní cesty s cukrem.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G BSV 1958 2 200 25 22 171 4,1 1,2
G BSV 1965 9 390 19 71 143 4,6 1,5
G BSV 1966 9 353 20 61 120 3,9 0,9
G BSV 1967 2 94 4 18 34 2,8 0,9
G BSV 1968 2 119 5 25 59 12,4 9,1
G BSV 1969 4 222 14 54 187 46,7 35,3
G BSV 1970 3 207 25 39 307 28,8 18,4
G BSV 1971 5 385 58 68 725 33,9 10,4
G BSV 1972 18 1201 162 242 1605 72,0 15,6
G BSV 1973 19 1198 165 244 2017 104,4 43,1
G BSV 1974 17 1289 125 225 1453 178,3 94,2
G BSV 1975 21 1357 139 229 1356 225,3 131,3
G BSV 1976 20 1270 118 162 860 202,4 87,3
G BSV 1977 22 1319 120 180 860 199,7 76,3
G BSV 1978 26 1655 162 240 1195 136,8 37,6
G BSV 1979 20 1658 144 185 1089 140,1 38,6
G BSV 1980 29 1799 209 212 1308 195,7 45,9
G BSV 1981 16 985 122 128 880 118,4 30,5
G BSV 1982 32 1603 239 191 1262 171,6 33,9
G BSV 1983 33 1769 268 216 1316 141,5 -23,7
G BSV 1984 24 1075 154 121 684 113,8 23,1
G BSV 1985 24 964 100 125 511 118,1 36,2
G BSV 1986 23 957 104 137 573 94,9 14,1
G BSV 1987 23 956 100 130 424 69,9 13,5
G BSV 1988 22 830 117 112 418 66,7 12,3
G BSV 1989 24 1070 121 150 648 89,3 20,8
G BSV 1990 19 465 171 73 450 59,1 6,1


Od roku 1968 začíná přesun sféry provozu lodí do relace BSV (Irak, Irán, Indie) s velmi finančně atraktivními exportními cestami s vrcholem v roce 1975, poté pokles s jediným minusovým výsledkem v roce 1983 (obecný pokles sazeb, nedostatek čs.exportního zboží, provoz řešen kombinací nízkotarifujích hromadných substrátů i v exportu i importu a časovými nájmy, převážně se ztrátovým výsledkem).

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G Levanta 1960 3 117 13 9 15 0,7 -0,2
G Levanta 1961 9 262 38 24 44 2,6 0,5
G Levanta 1962 11 368 39 30 50 3,2 0,6
G Levanta 1963 9 305 36 28 54 2,8 0,5
G Levanta 1964 4 149 20 15 32 1,5 0,2
G Levanta 1965 1 64 4 6 11 0,5 0,0
G Levanta 1966 6 250 21 21 33 2,3 0,3
G Levanta 1967 1 42 5 6 11 1,1 0,1
G Levanta 1968 1 72 8 15 15 15,2 12,0
G Levanta 1970 1 22 13 3 27 1,9 0,7
G Levanta 1971 19 300 21 46 32 12,4 2,3
G Levanta 1972 27 432 49 64 76 22,4 7,3
G Levanta 1973 25 401 55 41 74 17,3 4,8
G Levanta 1974 16 211 17 26 14 17,1 10,5
G Levanta 1975 31 337 25 51 21 36,7 25,6
G Levanta 1976 22 326 21 43 22 27,2 16,7
G Levanta 1977 24 456 21 56 31 19,2 7,4
G Levanta 1978 21 484 17 38 26 42,6 27,8
G Levanta 1979 18 445 20 49 32 35,8 21,4
G Levanta 1980 23 420 22 50 21 41,6 24,0
G Levanta 1981 11 286 12 12 11 45,8 30,4
G Levanta 1982 22 434 97 57 195 48,6 15,4
G Levanta 1983 26 639 84 65 153 62,7 22,1
G Levanta 1984 21 583 64 36 79 83,0 43,4
G Levanta 1985 36 848 168 43 198 97,8 36,7
G Levanta 1986 37 759 178 71 228 89,5 38,0
G Levanta 1987 17 426 119 38 167 31,2 7,8
G Levanta 1988 10 249 73 26 150 19,2 3,3
G Levanta 1989 12 206 65 22 94 19,2 5,1

V levantské relaci byla provozována menší a střední tonáž převážně s exportními zásilkami speciálního zboží (většinou vojenského charakteru, bojová vozidla, tanky, zbraně, střelivo apod.) s relativně krátkými cestami a vysokým ziskem, který tvořil stabilní základ prosperity o roku 1975 do roku 1986.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G Baltik 1956 4 76 50 6 36 1,4 0,2
G Baltik 1957 2 31 12 7 20 1,1 0,3
G Baltik 1963 10 233 32 16 25 2,0 0,2
G Baltik 1964 17 367 57 30 46 3,1 0,1
G Baltik 1967 2 48 4 4 4 1,1 0,2
G Baltik 1970 6 184 11 11 10 4,9 0,7
G Baltik 1990 2 50 10 7 32 1,9 0,1

Baltická relace neměla ekonomický význam, plavby  v ní byly uskutečněny zpravidla jako mezicesty při čekání na exportní náklad pro jiné relace, největší význam měla v letech 1963-4, kdy zajistila přepravu řeziva do Anglie, pro niž nebyla jiná tonáž.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G jiné 1960 4 113 36 15 93 1,0 -0,1
G jiné 1961 7 311 75 50 326 3,8 0,6
G jiné 1962 3 66 26 11 48 0,5 -0,2
G jiné 1963 3 121 23 24 157 2,9 1,1
G jiné 1964 4 68 46 9 70 1,0 0,0
G jiné 1965 2 70 9 18 29 0,6 -0,2
G jiné 1966 6 242 88 32 301 3,0 -0,6
G jiné 1967 3 76 37 16 162 4,1 1,2
G jiné 1968 1 10 13 1 2 0,9 0,2
G jiné 1969 8 367 67 55 327 13,5 1,1
G jiné 1970 11 584 106 104 921 36,3 14,5
G jiné 1971 15 869 129 166 1289 49,8 16,6
G jiné 1972 4 219 39 40 311 8,2 0,0
G jiné 1974 1 49 4 12 46 3,6 1,3
G jiné 1976 5 248 40 42 279 13,9 1,5
G jiné 1977 7 383 52 57 396 26,7 6,1
G jiné 1978 4 232 31 37 228 13,9 1,3
G jiné 1980 2 48 11 3 28 1,8 -1,3
G jiné 1981 13 820 102 88 308 88,5 44,7
G jiné 1982 11 746 102 95 702 56,3 12,0
G jiné 1983 11 567 117 69 683 34,6 -8,5
G jiné 1984 21 1260 223 156 1274 91,1 3,2
G jiné 1985 16 1209 156 112 1047 84,5 0,1
G jiné 1986 33 1467 262 198 1103 89,9 9,8
G jiné 1987 38 1626 358 188 1075 114,9 18,8
G jiné 1988 40 1909 352 258 1595 146,4 35,7
G jiné 1989 50 2010 403 297 1854 165,4 39,6
G jiné 1990 67 3023 494 435 2547 240,3 -25,5

Provoz v jiných relacích velmi kolísá jak v provozních tak i finančních výsledcích a vyplývá buď z nemožnosti zaměstnat čs.lodi přepravou čs.zboží (nedostatek především v exportu) či možností získání efektivního zaměstnání na cizí účet.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
G Amerika 1956 1 59 19 8 71 1,5 0,3
G Amerika 1968 2 91 25 17 119 3,5 0,4
G Amerika 1969 1 59 13 7 56 2,1 -0,3
G Amerika 1970 2 88 25 14 78 5,7 2,1


V relaci na americký kontinent bylo realizováno pouze několik cest bez výraznějších výsledků.

Lodě pro přepravu hromadných substrátů (B)

U lodí pro přepravu hromadných substrátů (B) jsou výsledky rozděleny podle formy nájmu, přičemž u přeprav čs.substrátů byly používány převážně nájmy na jednotlivé nebo konsekutivní (následující za sebou) cesty většinou v rámci množstevních kontraktů na odvoz rud, hnojiv a obilí  z Jižní i Severní Ameriky,  Afriky a Sovětského svazu, z počátku většinou s jednosměrným vytížením pouze v dovozu, později kombinované s přepravami cizího zboží v exportním směru a v posledním období zaměstnané převážně v časovém nájmu (T/C) na cizí účet.

kat. nájem cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
B na čas 352 15038 9894 3051 50405 1332 537
B na cestu 569 21250 15744 3700 71557 2504 843
B celkem   921 36287 25637 6751 121962 3836 1380


V provozních i finančních výsledcích převažuje nájem na cesty, i když se postupně měnil s převažujícím zaměstnáním na cizí účet na časový nájem.

kat. nájem cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
B na čas 38,2 41,4 38,6 45,2 41,3 34,7 38,9
B na cestu 61,8 58,6 61,4 54,8 58,7 65,3 61,1
B celkem   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


V průměru na 1 cestu vykazují nájmy na čas delší cesty (větší vzdálenosti) a nižší sazby, v průměru na 1 den i nižší tržby i zisk.

Průměr na jednu
    cestu           tunu den  
kat. nájem tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
B na čas 42,7 28,1 8,7 143,2 3,8 1,5 134,7 88,6 35,7
B na cestu 37,3 27,7 6,5 125,8 4,4 1,5 159,0 117,8 39,7
B celkem   39,4 27,8 7,3 132,4 4,2 1,5 149,6 105,7 38,0


Ani v procentním vyjádření nejsou rozdíly podstatné.

    cestu           tunu den  
kat. nájem tuny míle tunomíle tržby prov.zisk sazba tržby zisk
B na čas 108,4 101,0 118,2 108,1 90,9 101,8 90,0 83,8 93,9
B na cestu 94,8 99,4 88,7 95,0 105,6 98,9 106,3 111,5 104,3
B celkem   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


U lodí pro přepravu hromadných nákladů (bulkcarierů, B) byly realizovány pronájmy na cesty především u přeprav pro čs.plátce dopravného.

kat. nájem rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
B cesty 1964 7 345 174 81 1014 8,6 2,9
B cesty 1965 8 376 196 102 1390 9,9 4,0
B cesty
1966 8 384 211 97 1335 9,1 2,1
B cesty 1967 17 657 543 193 3147 45,3 12,1
B cesty 1968 14 757 431 204 4599 56,8 24,3
B cesty 1969 14 659 404 170 3787 49,4 14,4
B cesty 1970 11 353 278 89 1472 28,1 13,8
B cesty 1971 17 690 508 170 3645 70,2 29,5
B cesty 1972 13 717 374 176 3646 61,6 13,7
B cesty 1973 4 327 99 56 1236 27,3 5,6
B cesty 1974 1 65 24 12 282 3,6 -1,2
B cesty 1975 3 103 97 31 501 25,7 13,5
B cesty 1976 12 487 390 123 1832 90,4 38,1
B cesty 1977 24 1123 737 242 3833 121,9 24,1
B cesty 1978 35 1161 919 252 3710 124,4 32,9
B cesty 1979 27 880 714 134 2683 96,0 27,6
B cesty 1980 30 805 790 131 2657 148,3 71,5
B cesty 1981 27 662 772 120 2601 133,4 65,6
B cesty 1982 32 1150 868 203 3327 165,3 56,4
B cesty 1983 33 1121 866 -54 3281 137,6 29,8
B cesty 1984 29 1065 794 147 2983 140,3 45,3
B cesty 1985 45 1552 1213 190 5025 197,3 50,9
B cesty 1986 47 1583 1174 224 3453 175,1 42,0
B cesty 1987 28 1100 800 126 1984 122,0 36,7
B cesty 1988 28 831 819 133 2304 122,8 56,0
B cesty 1989 31 1371 888 173 3292 182,0 89,4
B cesty 1990 24 926 661 175 2538 151,6 42,0


Pronájmy na čas (T/C) jsou charakteristické především pro nájmy na cizí účet, se snahou uzavírat je na delší období při vyšší úrovni námořních sazeb (tyto dlouhodobé pronájmy příznivě ovlivnily úroveň hospodářských výsledků i při následném propadu sazeb).

kat. nájem rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
B T/C 1970 7 304 259 83 2102 24,1 9,3
B T/C 1972 6 178 165 40 778 7,7 -0,1
B T/C 1973 14 671 445 131 2542 48,5 15,4
B T/C 1974 38 1333 1059 310 5624 122,0 60,1
B T/C 1975 36 1384 891 260 4344 121,3 57,1
B T/C 1976 30 1140 816 217 3417 101,6 49,8
B T/C 1977 21 717 569 132 2101 40,7 16,0
B T/C 1978 12 549 332 90 1722 27,3 5,1
B T/C 1979 18 896 549 138 2618 54,5 16,3
B T/C 1980 20 872 654 143 2534 69,7 31,9
B T/C 1981 14 960 346 148 2003 96,2 48,8
B T/C 1982 14 694 412 99 1775 70,1 40,4
B T/C 1983 13 659 359 359 1673 28,5 6,4
B T/C 1984 17 709 513 114 2319 43,1 11,3
B T/C 1985 7 200 209 33 791 12,2 4,0
B T/C 1986 4 191 97 27 468 9,2 2,8
B T/C 1987 10 463 223 74 1184 22,2 7,1
B T/C 1988 12 550 272 100 1689 41,1 19,5
B T/C 1989 18 425 448 151 2740 86,9 42,5
B T/C 1990 41 2143 1276 402 7981 305,3 93,2


Tanková loď

Provoz tankové lodi přepravující ropu a její produkty z oblasti Černého moře do Číny měl stabilní průběh i výsledky.

kat. relace rok cest tuny míle tunomíle tržby prov.zisk
      počet dní tis. tis. tis. mil. mil.
T tanker 1959 3 199 72 53 502 4,2 0,3
T tanker 1960 6 325 108 85 810 7,5 1,6
T tanker 1961 6 320 115 83 830 7,2 1,5
T tanker 1962 6 282 94 68 684 5,7 0,5
T tanker 1963 5 288 96 78 738 6,6 1,7
T tanker 1964 9 346 163 84 794 6,3 1,0
T tanker 1965 5 138 95 23 267 2,3 0,3


V letech 1991-98 není struktura přeprav podle relací zachycena, byly realizovány cesty na cizí účet (v roce 1991 převážně, od roku 1992 vesměs), u bulkcarierů především v časovém nájmu.


© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz