Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Partneři tuzemští

A. z hlediska podřízenosti
1. FMZO

Československá námořní plavba patří do skupiny organizací zařazených v otázkách hospodářského řízení. do sektoru zahraničního obchodu.


Československá námořní plavba, se statutem mezinárodni akciové společnosti, je organizací zahraničního obchodu s postavením středního článku, řízeného přímo federálním ministerstvem ZO. FMZO stanovuje hospodářské úkoly a hodnotí činnost ČNP. Ačkoli charakter činnosti ČNP je zcela specifický z hlediska provozu československých námořních lodí, které trvale působí v zahraničí, nemá podnik z tohoto titulu žádné výjimky v existujících základních právních a hospodářských normách a předpisech a řídí se tudíž obecnými pravidly jako ostatní podniky resp. organizace zahraničního obchodu.


Ze základních předpisů pamatuje na specifiku ČNP pouze Zákoník práce v některých dílčích ustanoveních pracovně právních předpisů posádek čs. námořních lodí. Z existujících hospodářských předpisů jsou projednány individuální výjimky u příspěvku na sociální zabezpečení (ze základny pro odvod jsou vyloučeny mzdy cizích státních příslušníků a naloďovací příplatek (placený v USD) a u odpisů (snížena životnost lodí z 20 na 15 let a stanovena diferencovaná sazba odpisů pro prvých 7 a zbývajících 8 let životnosti.


ČNP jako organizace řízená FMZO se ve své činnosti řídi obecnými principy zahraničně politické a obchodní orientace zahraničně obchodní činnosti. Svoji obchodní politiku při nákupu i provozu vlastních lodí podřizuje ČNP zájmům čs. zahraničního obchodu. Společenské aspekty rozhodování ČNP jsou zakotveny jednak v souboru předpisů a směrnic FMZO, které jsou promítnuty do podnikových pravidel, a jednak v systému ekonomických nástrojů, které orientují finanční a devizovou politiku ČNP žádoucím směrem ke zvyšováni efektivnosti všech stránek činnosti podniku. 


Rovněž způsob kontroly plnění plánu, rozboru hospodářské činnosti a hodnocení výsledků hospodářské činnosti ČNP je prováděn podle celostátních zásad a pokynů vydaných FMZO.


 


2 FMD

V otázkách technického a legislativního provozování námořní dopravy námořními loděmi je ČNP podřízena FMD, kterému ze zákona o námořní plavbě č. 61/1952 Sb. vyplývá povinnost státního dozoru nad dodržováním zákona o námořní plavbě a mezinárodních úmluv, týkajících se především bezpečnosti plavby, závazných i pro ČSSR.

Naše právní předpisy, týkající se námořní dopravy, jsou značně zastaralé a budou novelizovány. Jde zejména o zákon č. 61/1952 Sb. o námořní plavbě a vyhlášky MD č. 86 z 24/5/1955 o společné havárii v námořní dopravě ač. 160 z 27/7/1956 o podmínkách přepravy nákladů po moři, a dále Nařízení MD č. 39 z 13/8/1955 o omezené odpovědnosti provozovatele lodi.

Námořní dopravy se také dotýká zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník - v §61 0-629 - Smlouva o přepravě věci, v §630-637 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku v §638-641 - Smlouva o provozu dopravního prostředku.

Novela zákona o námořní plavbě č. 61/2000 Sb. byla přijata 24.2.2000.
B. z hlediska komerčního


Naše legislativa presumuje obligatorní písemnou formu smluv, obsah do značné míry je na smluvní volnosti stran a dává přednost použití tzv. mezinárodních zvyklostí. To odpovídá §43 zákona č. 61/1952 o námořní plavbě, který poskytuje možnost použití mezinárodních zvyklostí v námořní dopravě i tehdy, odchylují-Ii se od vnitrostátních předpisů.
1. Čechofracht

je hlavním tuzemským partnerem, který vystupuje jako zástupce zbožových organizaci zahraničního obchodu, sjednává na jejích účet přepravu zásilek, koordinuje připravenost zboží k nakládce a připravenost lodí a zabezpečuje dodáni zboží k lodí, event. jeho nakládku a vykládku. Spolupráce ČNP s Čechofrachtem je upravena dohodou, která nabyla účinnosti dne 1.1.1977. Z monopolního postaveni Čechofrachtu vyplývá jeho prvořadý význam při vzájemné spolupráci.

2. zbožové OZO

z hlediska zajišťování přeprav čs. zahraničního obchodu jsou nejdůležitějšími nepřímými partnery ČNP zejména zbožové organizace zahraničního obchodu s hromadnými substráty: OZO KOOSPOL (obilí, cukr), FERROMET (hutní materiály), KERAMETAL (rudy a koncentráty, PETRIMEX (hnojiva), CHEMAPOL (chemikálie a tekuté náklady) a


HTS (speciální zboží, převážně pro armádní účely-vozidla,zbraně, munice apod.).

Vztahem Čechofrachtu k ostatním OZO se zabývá jeden ze základních dokumentů, výnos č. 9 FMZO ze dne 29.5.1980 o postupu při uzavírání a provádění zahraničně-obchodních operací, který na úseku mezinárodni přepravy v kapitole 4, par. 86-88 vymezuje vztahy Čechofracht a ostatních OZO. Vztah ČNP k Čechofrachtu je stipulován v par. 88 výše uvedeného výnosu. Citujeme:


a) provozovatel československých námořních lodí (Československá námořní plavba - mezinárodni akciová společnost) je povinen přednostně nabízet organizacím kapacitu námořních lodí pro přepravu vyváženého nebo dováženého zboží.


Dopravní smlouvy se zahraničními zájemci o přepravu může uzavírat jen v případech; kdy přepravní kapacita lodí není využita československými organizacemi nebo v případech, kdy poskytování přepravních služeb cizím zájemcům je z hlediska čs. devizového hospodářství výhodnější. Při stejných přepravních podmínkách je provozovatel čs. námořních lodí povinen zabezpečovat přepravu pro čs. organizace.


b) za účelem využití přepravní kapacity lodí čs. organizacemi může provozovatel čs.námořních lodí nabízet své přepravní služby přímo organizacím, které však mohou sjednávat uskutečňování námořní přepravy jen prostřednictvím čs. zasilatelské organizace.

Přednostní používání čs. dopravních prostředků stanovuje. též zákon č.42/80 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím.


V praxi výše citovaný par. 88 Výnosu č. 9 FMZO znamená, že OZO Čechofracht má právo a povinnost zajišťovat přepravu všech zásilek po moři, které čs. OZO v zámoří nakupují nebo do zámoří prodávají, a to ve všech případech, kdy nákupní parita určuje OZO povinnost obstarat příslušný lodní prostor. Čechofracht vystupuje v tomto případě jako zprostředkovatel (broker) mezi OZO a majitelem dopravního prostředku, event. provozovatelem lodě. Pro vztahy Čechofrachtu a ČNP při nákupu, resp. prodeji přepravních služeb, platí stejné zásady jako když Čechofracht obstarává lodní prostor u zahraničních partnerů. Při sjednávání námořních obchodů mezi Čechofrachtem a ČNP platí v plném rozsahu tzv. princip světových cen.Přeprava zboží pro čs.plátce dopravného


 podíl v %
ČSSR


prům.

ČSSRrok

tis.tun

mil.Kčs

sazba

tun

Kčs

sazba


  1952

950,0

0,0

0,0

1953

  1954

1449,6

0,0

0,0

1955

7056,5

0,0

0,0

1956

10052,7

0,0

0,0

1957

11056,7

0,0

0,0

1958

8750,9

0,0

0,0

1959

159

20,1

126,2

52,0

59,3

114,2

1960

219

25,0

114,1

44,4

45,6

102,9

1961

240

29,4

122,2

47,0

55,5

118,0

1962

250

34,1

136,3

57,1

59,8

104,7

1963

248

36,8

148,6

52,8

53,1

100,5

1964

488

52,7

107,9

57,5

62,1

107,9

1965

370

44,0

118,9

51,9

52,1

100,5

1966

437

41,5

95,1

66,8

60,8

91,0

1967

522

81,9

156,7

63,6

57,3

90,1

1968

327

71,1

217,2

45,5

36,7

80,6

1969

145

61,7

425,2

21,3

32,2

150,6

1970

227

81,2

357,6

25,6

38,7

151,3

1971

434

159,4

367,1

46,5

60,4

129,8

1972

489

150,5

307,7

55,2

69,8

126,5

1973

422

178,1

421,9

45,2

63,8

140,9

1974

253

233,2

922,6

18,7

58,5

312,0

1975

276

278,4

1008,7

23,0

62,1

270,3

1976

591

343,0

580,5

40,4

72,3

179,0

1977

855

255,6

299,0

55,5

74,2

133,6

1978

948

269,2

283,9

64,1

75,5

117,8

1979

779

239,7

307,8

53,9

70,7

131,2

1980

1015

359,9

354,5

59,3

74,6

125,7

1981

994

385,9

388,4

67,9

69,6

102,5

1982

1186

412,8

348,0

66,4

72,9

109,9

1983

1040

288,7

277,6

59,9

67,5

112,7

1984

1076

375,9

349,4

59,0

75,1

127,4

1985

1210

395,3

326,8

64,4

74,7

116,1

1986

1326

365,4

275,6

70,8

76,1

107,5

1987

925

217,1

234,6

56,6

58,9

104,1

1988

803

207,3

258,1

44,0

49,1

111,6

1989

877

245,7

280,1

40,9

41,0

100,3

1990

535

147,2

274,9

20,2

19,2

95,2

1991

50

13,7

274,9

1,9

1,2

59,8

1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1952-98

20109

6101,6

303,4

32,3

33,1

102,4


  1959-90

19669

6087,8

309,5

50,0

60,5

120,9


  max

1326

412,8

1008,7

70,8

76,1

312,0

min

145

20,1

95,1

18,7

19,2

80,6


  
 podíl v %
ČSSR


prům.

ČSSRobdobí

tis.tun

mil.Kčs

sazba

tun

Kčs

sazba


  1952-58

390

0,0


53,8

0,0

0,0

1959-66

2412

283,7

117,6

54,4

56,1

103,1

1967-76

3687

1638,4

444,4

37,3

58,1

155,7

1977-83

6817

2211,9

324,5

61,1

72,0

117,9

1984-90

6753

1953,9

289,3

48,8

53,3

109,2

1991-94

50

13,7

274,9

0,5

0,3

66,2

1995-98

0

0,0


0,0

0,0

0,0


  1952-98

20109

6101,6

303,4

32,3

33,1

102,4
Podíl čs.plátců dopravného,které bylo fakturováno výhradně přes Čechofracht a které zahrnuje exportní zásilky na bázi CIF a importní na bázi FOB, činil v průměru za období 1959-1990 50% v množství a 60% v hodnotě dopravného s kolísáním v jednotlivých letech. Za období 1952-1958 nejsou k dispozici údaje o struktuře přeprav v hodnotě dopravného, 1991-1998 bylo již veškeré zboží (pro Čft pouze 50tis.tun za 13,7mil.Kč) přepravováno pro cizí plátce a hrazeno ve volné měně.

3. pojišťovna

ČNP uzavírala s Českou státní pojišťovnou a jejím závodem pro zahraniční pojištění a zajištění pojištění kaska námořních lodí (obdoba havarijního pojištění motorových vozidel v tuzemsku). Toto pojištění je také nazýváno "HulI and Machinary Insurance" - "H + M" (tzn. pojištění trupu a motoru). Pojištění kryje

-         poškození lodi a jejího zařízení v důsledku nahodilých událostí

-          nepříznivé povětrnostní podmínky,

-         srážka s jinou lodí nebo nábřežím,

-         najetí na mělčinu či podmořskou skálu,

-         škody způsobené nedbalostí posádky apod.),

-         část nákladů na společnou havárii (General Average)

někdy ve dvojím vyjádření pro dílčí škody a celkovou ztrátu lodi.

Sazby pojištění kaska byly odvozeny zpravidla od velikosti, druhu,  pojistné hodnoty lodě (odvozené od současné tržní hodnoty lodě)  a škodním průběhu předchozího období (3-5 let).

Důležitou okolností byla i druh a velikost tzv.franšízy. Franšíza je spoluúčast pojištěného na vzniklé škodě buď

- podmíněná (integrální) -škoda do výše franšízy se nehradí, při jejím překročení je poskytnuta plná náhrada beze srážky nebo

- nepodmíněná (odečítací) – škoda do výše franšízy se nehradí, je uhrazen jen rozdíl škody po odečtení Pojištění se uzavíralo prostřednictvím České státní pojišťovny se na mezinárodních pojišťovacích trzích (zejména v Londýně). Česká státní pojišťovna kryla větší část svých rizik u zahraničních pojišťoven, převážně na anglickém londýnském pojišťovacím trhu.


S Českou státní pojišťovnou uzavírá ČNP i pojištění

a)     válečné  (zvýšení pojistného při najetí oblasti, vyhlášené jako nebezpečné)

b)     posádky (pojištění svršků posádky, někdy i pojištění životní a úrazové)

Významná je spolupráce v oblasti zábrany škod, kde pojišťovna směřuje poskytnuté finanční prostředky do tří oblastí

-         nákupu a instalace moderních navigačních a dalších bezpečnostních systémů, včetně satelitní komunikace

-         zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků floty

-         nákupu moderních záchranných prostředků pro členy posádek


pojištění lodí a pos.

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

7,5

10,9

18,6

20,4

24,6

54,3

73,8

210,0

podíl na pev.bez oprav

13,9

12,1

12,8

14,8

11,7

10,4

12,3

11,9

podíl na provozních

8,1

8,4

7,0

5,9

5,4

6,9

9,8

7,5

vývoj proti 1967

100

146

249

274

329

727

988

S výjimkou části pojištění posádky bylo pojištění hrazeno devizovým zúčtováním v měně KS (Česká pojišťovna pojištění kaska lodí hradila devizově zajistitelům) a pojištění odpovědnosti bylo hrazeno devizově přímo příslušnému P&I Clubu.

4. dodavatelé potravin, materiálu a inventáře

Z Československa bylo

-pro ústředí nakupována většina materiálů a služeb

-na lodě dodáváno

a)     část potravin, zejména tzv. suchý proviant (potraviny nepodléhající zkáze při přepravě a skladování na lodi –mouka, cukr, luštěniny, konzervy apod.), pivo, ale i mražené maso.

b)     část materiálů a inventáře od tuzemských výrobců (např.lana, hutní materiál, štauerský materiál-potřebný k upevnění nákladu uvnitř lodě a na palubě-jako dřevo, řetězy, lana, dále zařízení kuchyně, nábytek, přístroje, kancelářské potřeby, nářadí, náhradní díly apod.)

c)      část služeb, zejména dopravních při přepravě posádek i zásob, spojových, půjčovné filmů, kulturní potřeby (audio a videokazety aj)

Kriteriem byla výsledná cena při dodání na loď (tzn včetně nákladů přepravy nižší nebo stejná ve srovnání se zahraničními dodavateli při srovnatelné kvalitě)

Většina zboží, určeného pro lodě byla shromažďována v lodním skladu, kde byly kompletovány zásilky pro jednotlivé lodě a odkud byla kamiony (většinou společně se zásilkami piva a čerstvého nebo mraženého proviantu) dodávána do evropských přístavů k příslušné lodi.


Podíl nákladů placených v Kč:
       z toho


1967-1989

náklady


      dodávky z ČSSR


vpoložka

celkem


mil.Kč

   max

   min


%

max

minpotraviny

52,2


12,4

8,9

0,0


23,7

47,7

0,4

mat.a inv.

54,5


9,5

3,3

0,4


17,4

23,1

13,1

cestovné

19,9


7,8

4,2

0,1


39,0

46,9

27,2

dopravné

10,5


4,2

1,9

0,1


39,9

56,2

24,8

spoje

3,3


2,7

0,8

0,1


81,3

94,0

50,8

kulturní potřeby

1,8


1,8

0,5

0,1


99,2

100,0

94,9

pojištění posádky

0,9


0,3

0,2

0,0


36,9

100,0

10,1

ostatní

10,3


0,2

0,2

0,0


2,2

3,4

0,0

repre

0,1


0,0

0,0

0,0


27,8

54,5

0,0
Přehled zachycuje náklady pouze za vybrané roky 1967,1970,1975,1980,1985 a 1989, přičemž ve sledovaných letech objem i podíl dodávek z ČSSR značně kolísal. Z hlediska hodnoty dodávek vykazují největší objem potraviny, materiál a inventář, cestovné a dopravné, z hlediska podílu na celkových nákladech kulturní potřeby, spoje, dopravné a cestovné.

Z ostatních nákladů je podíl čs.dodávek zanedbatelný u náhradních dílů 1,4% a u pevného inventáře 1,8%, v proměnných nákladech pouze 1,8% u nakládacích a vykládacích výloh z titulu dodávek štauerského materiálu z tuzemských zdrojů.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz