Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Provozní náklady lodí

Provozní náklady lodí jsou tvořeny náklady, které jsou jednoznačně přiřazeny k určité lodi, buď za jednotlivé cesty (proměnné) případně za delší období (zpravidla jeden rok- pevné náklady vč.oprav))

1. pevné

představující fixní náklady na udržení lodi v řádném provozním stavu schopném přepravovat zboží z jednoho přístavu po moři do jiného přístavu.  Náklady jsou relativně nezávislé na relaci, v níž je loď nasazena  (ovlivňuje náklady pouze rozdílnou úrovní cen těch materiálů a služeb, které je nutné nezbytně nakoupit v nácestných přístavech - např.čerstvé potraviny, praní prádla, spoje  apod.).

Mezi nejdůležitější položky patří

- mzdy – vyplácené na základě pracovní smlouvy podle stanoveného tarifního zařazení příslušné funkce a různých příplatků (za přesčasovou práci pokud není čerpána v náhradním volnu, za obtížnou práci – prašný nebo nebezpečný náklad, práce nahrazující dodavatelské organizace a další činnosti obsažené v  interních předpisech. Zvláštní kategorií byl tzv.naloďovací přípatek (vyplácený v USD v závislosti na zastávané funkci) a v počátečním období též možnost převodu  určité části korunové mzdy  na tuzexové poukázky.

potraviny – stravování pracovníků lodí je zajištěno bezplatně přímo na lodi a jídlo je připravováno z potravin, dodávaných z tuzemska (tzv.suchý proviant – mouka, mražené maso  apod.) a čerstvých potravin, zakoupených v nácestných přístavech (ovoce, zelenina, mléko, ryby apod.)

- materiál a inventář – využívány rovněž přednostně dodávky z tuzemska případně  SZ na základě cenové kalkulace vč.skladování v tuzemském lodním skladu a dopravy na lodě.  Ostatní výrobky byly nakupovány  nebo dodávány kontraktními dodavateli v nezbytné míře v nácestných přístavech

- cestovné – náklady na cestovní výdaje  (jízdné a náhrady cestovních výloh – diety) pro posádky při nalodění a vylodění.  Střídání bylo orientováno na evropské přístavy a pro zhospodárnění bylo prováděno zčásti vlastními nebo v tuzemsku najatými autobusy. V zámoří bylo střídání prováděno pouze v individuálních případech (nemoc, úraz, rodinné důvody apod.). V poslední době však se posádky střídaly již po odjetí doby stanovené v kolektivní smlouvě z celého světa

- spoje – náklady na telekomunikační spojení lodě s ústředím , nájemci lodí, přístavními organizacemi apod. Využíváno především radiové spojení na a z moře (v ústředí silná radiostanice, umožňující přes pobřežní stanice a později i přes družici spojení do celého světa s využití faxu, telexu a v poslední době i prostřednictvím počítačů)

- praní prádla – lodě postupně vybavovány vlastními automatickými pračkami, nicméně část osobních i pracovních oděvů byly zadávány přístavním specializovaným organizacím

- kulturní vyžití posádek – náklady na dodávky (nákup a půjčovné) filmů, audio a videokazet pro využití volného  času posádek

- pojištění – náklady na pojištění

- kaska (poškození lodi a jejího zařízení v důsledku nahodilých událostí – nepříznivé povětrnostní podmínky, srážka s jinou lodí nebo nábřežím, najetí na mělčinu či podmořskou skálu, škody způsobené nedbalostí posádky apod.), někdy ve dvojím vyjádření pro dílčí škody a celkovou ztrátu lodi, sazby zpravidla podle tonáže BRT

- válečné připojištění (zvýšení pojistného při najetí oblasti, vyhlášené jako nebezpečné)

- odpovědnosti (škody vyplývající z odpovědnosti rejdaře za provoz lodi a přepravovaný náklad), sazba zpravidla podle nosnosti DWT

- posádky (pojištění svršků posádky, někdy i pojištění životní a úrazové)

- odpisy – sazby odpisů, stanovené zpravidla podle celostátních pravidel, kde jednou z položek jsou i námořní lodě. Sazby byly stanoveny podle normované životnosti lodě

- 20 let v roční výši  5,5% do roku 1968 včetně

- 15 let v průměrné roční výši 6,7%, při současném rozložení odpisů 5,5% prvých 8 let a 8% zbývajících 7 let od roku 1969

- mazadla – maziva a oleje potřebné pro provoz hlavního (pohánějící lodní šroub) a pomocných  motorů  (vyrábějící elektrickou energii pro celou loď)

- voda – pitná voda pro potřeby přípravy jídla, provoz kuchyně  a osobní hygienu, nakupovaná v nácestných přístavech v množství potřebném pro následnou cestu


Souhrn těchto položek, kalkulovaných a sledovaných za loď a kalendářní rok, stanovený jako denní průměr, byl základní jednotkou pro ocenění hodnoty času, potřebného na cestu (v komerčním provozu) nebo opravu (trvání oprav včetně přejezdů) a pro kalkulaci a porovnávání  efektivnosti jednotlivých možných variant provozu nebo oprav.


Jako součást pevných nákladů, která však byla hodnocena v souhrnu za celý rok pak byly náklady na opravy:

l)  přímé náklady na opravy

- běžné na odstranění poruch při cestě i v přístavech, zpravidla prováděné posádkou, někdy však nezbytné provést v přístavu (při vyšších nárocích na potřebné technické prostředky)

- roční (klasifikační) – periodické opravy hlavních částí lodě, předepsané příslušnou námořní klasifikační společností v určité časové periodě. Vzhledem k časové i finanční náročnosti těchto oprav (zhrnovala i prohlídku a nátěry podvodní části lodě na suchém doku) bylo snahou interval mezi těmito náročnými opravami prodloužit

- náhradní díly – kromě některých náhradních dílů, které byly loď povinna sebou vozit  se jednalo o ND, dodávané z tuzemského lodního skladu přímo k termínu zamýšlené opravy

- pevný inventář – inventář sloužící dlouhodobě k zajištění provozu lodě


Vnitropodnikově se nákladů na opravy započítávaly i pevné náklady na mimoexpolatační čas a proměnné náklady, potřebné na cestu a pobyt v opravárenské loděnici.

2. proměnné  

představují náklady spojené s konkrétní cestou (s přepravou určitého druhu zboží a typem přepravní smlouvy  - tzv.Charter Party  C/P).

- pohonné hmoty  - spotřeba paliva, kterým je poháněn hlavní stroj a pomocné motory. Lodě se jimi zásobují podle uvažované spotřeby na bezpečné dojetí do přístavu, kde hodlají provést další čerpání (bunkrování). Přitom berou v úvahu, jakou část přepravní kapacity palivo, uskladněné v lodních tancích zabírá (a o příslušné dopravné rejdař přichází) a cenové relace při nákupu v různých oblastech

- nakládací a vykládací výlohy – náklady spojené s přepravou zboží z nábřeží na loď, bezpečné uložení v lodních skladištích příp.i na palubě (vč.upevnění proti pohybu na moři  a vykládkou (přeprava z lodi na břeh). Loď může používat překládací zařízení přístavu nebo vlastní zařízení (jeřáby)

- přístavní poplatky – výlohy, spojené s najetím přístavu, kde jsou prováděny operace s nakládkou nebo vykládkou zboží. Výše je odvozena zpravidla podle velikosti lodi v BRT, zvlášť jsou účtovány některé služby vyžádané lodí – přemístění lodi mezi nábřežími vlečnými čluny, použití lodivoda při plavbě z rejdy (kotviště lodí před přístavem, kde lodě čekají na povolení vjezdu) do vlastního přístavu apod.

- průjezdní poplatky – náklady spojené s průjezdem lodi vymezenou oblastí – průplavem, úžinou, po řece  - tam, kde je vyžadována důkladná znalost místa, kudy loď proplouvá z hlediska šířky plavební trasy, bezpečné hloubky s ohledem na ponor lodi, podvodní překážky apod. Pro tyto trasy je obvyklé a někdy i povinné najmout lodivoda.

- agentská provize – náklady na služby potřebné při pobytu lodi v přístavu nebo průjezdu, poskytované lodi specializovanou organizací, která je zajišťuje. Výše je odvozena místně od různých veličin (zejm. rozsah poskytnutých služeb a  ve vyúčtování jsou jednotlivé služby rozepsány)

-         připojištění - zvýšení pojistného při najetí oblasti, vyhlášené jako nebezpečné nebo kryjící další rizika, spojené s charakterem zboží a možností jeho poškození


U celé skupiny nákladů došlo k řadě metodických změn, většinou před rokem 1967, kde však nejsou k dispozici potřebné údaje. Mezi nejdůležitější patří přesun nákladů

a)     na pevný inventář z pevných do nákladů na opravy

b)     na mazadla a vodu z proměnných do pevných


Struktura nákladů se mění v závislosti na počtu a hodnotě lodí (která ovlivňuje 2 z největších  položek pevných nákladů – odpisy a pojištění) , nasazení v určité relaci (které se liší cenovou úrovní proměnných nákladů) a způsobem přepravy (resp.typem přepravní smlouvy, kde se stanoví, které náklady platí rejdař a které nájemce, u časových nájmů neplatí rejdař zpravidla proměnné náklady vůbec).
V tabulce jsou uvedeny údaje v pětiletých intervalech, s vyjímkou roku 1967, kdy došlo k zásadní změně cenové úrovně ze světových na VRCV a konce období, kdy byly naposled tyto údaje k dispozici.


Struktura nákladů

v mil.Kč v běžných cenách daného roku:

skupina

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

pevné bez oprav

24,6

24,1

53,6

90,3

144,9

137,8

210,1

524,0

600,6

opravy

4,3

2,3

6,9

12,5

37,0

32,5

32,2

118,1

69,3

pevné včetně  oprav

28,8

26,5

60,5

102,8

181,9

170,2

242,3

642,1

669,9

proměnné náklady

15,5

19,5

30,9

26,4

79,4

172,9

208,9

142,3

86,6

provozní náklady

44,3

45,9

91,4

129,1

261,3

343,1

451,3

784,4

756,5
Podíl proměnných nákladů značně kolísá nejen v závislosti na způsobu pronajímání lodí, ale i růstu nákladů na nákup pohonných hmot a dalších materiálů a služeb. Markantní je pokles především v roce 1990 a 1994, kdy převahu nabývají bulkcariery a časové nájmy.


Náklady v procentech z celkových provozních nákladů:

skupina

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

pevné bez oprav

55,5

52,5

58,7

69,9

55,4

40,2

46,6

66,8

79,4

opravy

9,6

5,1

7,5

9,7

14,2

9,5

7,1

15,1

9,2

pevné včetně  oprav

65,1

57,6

66,2

79,6

69,6

49,6

53,7

81,9

88,6

proměnné náklady

34,9

42,4

33,8

20,4

30,4

50,4

46,3

18,1

11,4

provozní náklady

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
Nárůst nákladů v procentech proti roku 1967:

skupina

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

pevné bez oprav

46

45

100

168

270

257

392

978

1121

opravy

62

34

100

181

539

473

469

1719

1009

pevné včetně  oprav

48

44

100

170

301

282

401

1062

1108

proměnné náklady

50

63

100

85

257

560

676

461

280

 provozní náklady

48

50

100

141

286

376

494

858

828
Pevné náklady představují konstantní složku, která závisí především na počtu a struktuře provozovaných jednotek a na inflačním vývoji jednotlivých položek. Mezi nejvýznamnější položky patří mzdy (s prudkým nárůstem po roce 1990), odpisy (kolísající v závislosti na stáří, ceně a použití odpisové normy odpisovaných lodí) a pojištění, větší náklady jsou i na potraviny, materiál a inventář.


Pevné náklady

v mil.Kč v běžných cenách daného roku:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

mzdy

5,3

5,6

12,4

20,9

32,7

42,3

60,9

125,4

232,7

potraviny

2,0

1,6

2,5

4,1

6,7

8,9

11,4

25,3

30,7

mat.a inv.

2,1

1,8

2,8

3,4

7,5

8,0

12,3

40,9

33,7

cestovné

0,0

0,3

0,4

1,1

2,6

2,5

4,3

24,1

22,3

spoje

0,0

0,1

0,1

0,3

0,4

0,9

0,8

3,3

3,5

praní

0,0

0,1

0,2

0,3

0,7

0,9

1,0

0,0

3,7

filmy

0,0

0,1

0,1

0,3

0,5

0,3

0,3

0,0

0,2

ostatní

1,2

0,4

0,3

0,7

1,7

3,0

5,7

26,4

13,8

pojištění

3,2

2,9

7,5

10,9

18,6

20,4

24,6

54,3

73,8

odpisy

10,9

11,2

25,5

45,0

68,5

44,7

81,5

208,6

154,1

mazadla1,6

2,9

4,5

5,2

6,4

13,5

30,3

voda0,2

0,2

0,4

0,7

0,9

2,2

2,0

celkem

24,6

24,1

53,6

90,3

144,9

137,8

210,1

524,0

600,6
Náklady v procentech z celkových pevných nákladů:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

mzdy

21,5

23,2

23,1

23,1

22,6

30,7

29,0

23,9

38,7

potraviny

8,2

6,7

4,7

4,5

4,7

6,4

5,4

4,8

5,1

mat.a inv.

8,4

7,3

5,2

3,8

5,2

5,8

5,8

7,8

5,6

cestovné

0,0

1,2

0,7

1,2

1,8

1,8

2,1

4,6

3,7

spoje

0,0

0,5

0,2

0,4

0,3

0,7

0,4

0,6

0,6

praní

0,0

0,5

0,5

0,4

0,5

0,6

0,5

0,0

0,6

filmy

0,0

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

ostatní

4,8

1,7

0,6

0,8

1,1

2,2

2,7

5,0

2,3

pojištění

12,9

12,1

13,9

12,1

12,8

14,8

11,7

10,4

12,3

odpisy

44,2

46,4

47,6

49,9

47,3

32,5

38,8

39,8

25,7

mazadla

0,0

0,0

3,0

3,2

3,1

3,8

3,0

2,6

5,0

voda

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,5

0,4

0,4

0,3

celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
Nejvíce se zvýšil podíl mezd, klesl podíl odpisů, ostatní položky při kolísání v jednotlivých letech si zachovaly stabilní úroveň.


Nárůst nákladů v procentech proti roku 1967:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

mzdy

43

45

100

169

264

342

492

1013

1880

potraviny

81

65

100

164

270

356

456

1016

1229

mat.a inv.

74

63

100

122

270

287

442

1473

1213

cestovné

0

74

100

285

678

638

1127

6282

5803

spoje

0

132

100

345

420

945

847

3326

3453

praní

0

49

100

142

299

348

413

0

1510

filmy

0

57

100

238

350

192

235

0

179

ostatní

340

118

100

209

477

854

1628

7573

3966

pojištění

42

39

100

146

249

274

329

727

988

odpisy

43

44

100

176

268

175

319

818

604

mazadla

0

0

100

184

285

330

403

850

1909

voda

0

0

100

138

218

427

526

1333

1185

celkem

46

45

100

168

270

257

392

978

1121
Proti roku 1967 vykazují největší nárůst cestovné a spoje, nejnižší pak odpisy a pojištění.


Náklady na opravy

(běžné – na moři nebo v přístavech, roční – v loděnici) se vyvíjejí nepravidelně (roční opravy se realizují sice v rámci stanovených termínů, ale v době vhodné z hlediska provozu, technického stavu a finanční situace podniku, takže může dojít ke kumulaci v jednom roce).


Náklady na opravy v mil.Kč v běžných cenách daného roku:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

opravy


1,4

4,0

6,2

19,4

23,2

22,3

89,5

37,4

náhr.díly


1,0

2,8

6,0

15,4

9,3

9,9

28,5

31,9

pev.inv.
0,3

2,3

celkem

4,3

2,3

6,9

12,5

37,0

32,5

32,2

118,1

69,3
Náklady v procentech z celkových nákladů na opravy:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

opravy

0,0

58,3

58,6

49,6

52,3

71,3

69,2

75,8

54,0

náhr.díly

0,0

41,7

41,4

48,4

41,5

28,7

30,8

24,2

46,0

pev.inv.

0,0

0,0

0,0

2,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
Nárůst nákladů v procentech proti roku 1967:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

opravy

0

34

100

154

482

576

555

2226

929

náhr.díly

0

34

100

212

540

327

348

1002

1121

celkem

62

34

100

181

539

473

469

1719

1009
Struktura a vývoj jednotlivých položek tuto nepravidelnost potvrzuje. Pokud by byly sledovány jednotlivé roky po sobě následující, obraz by se poněkud upravil.


Proměnné náklady jsou v letech 1960 a 1965 zaznamenány pouze v celkové výši, struktura není k dispozici.


Proměnné náklady

v mil.Kč v běžných cenách daného roku:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

poh.hmoty11,2

10,2

42,0

85,8

110,4

63,4

13,1

přístavní popl.7,6

5,1

10,8

26,3

43,7

42,2

15,4

nakl.a vykl.výl.7,0

6,5

17,6

39,5

14,4

2,4

0,2

průj.popl.3,1

1,3

3,2

8,4

19,6

12,7

5,7

agent.prov.1,1

1,2

4,0

5,1

11,4

11,5

5,8

připojištění1,6

7,8

1,2

ostatní0,9

2,0

1,8

7,7

7,8

2,3

45,1

celkem

15,5

19,5

30,9

26,4

79,4

172,9

208,9

142,3

86,6
Náklady jednotlivých položek proměnných nákladů se vyvíjely velmi nerovnoměrně v závislosti  zejména na

a)     nasazení v jednotlivých relacích (s rozdílnou cenovou úrovní přístavních poplatků a výloh)

b)     cenové úrovní pohonných hmot (s trvalým růstem a prudkým vzestupem v období ropných krizí)

c)      struktuře floty a formách nájmu

Tyto skutečnosti se odrážejí i ve struktuře  a vývoji jednotlivých položek, nejmarkantněji po roce 1990.


Náklady v procentech z celkových proměnných nákladů:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

poh.hmoty

0,0

0,0

36,2

38,7

52,9

49,7

52,8

44,5

15,1

příst.poplatky

0,0

0,0

24,6

19,2

13,7

15,2

20,9

29,7

17,8

nakl.a vykl.výl.

0,0

0,0

22,7

24,7

22,1

22,9

6,9

1,7

0,3

průj.popl.

0,0

0,0

10,1

5,1

4,0

4,8

9,4

8,9

6,6

agent.prov.

0,0

0,0

3,7

4,6

5,0

3,0

5,5

8,1

6,7

připojištění

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,5

1,4

ostatní

0,0

0,0

2,9

7,7

2,3

4,5

3,7

1,6

52,1

celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
Nárůst proměnných nákladů v procentech proti roku 1967:

položka

1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

poh.hmoty

0

0

100

91

376

768

988

567

117

přístavní poplatky

0

0

100

67

143

346

576

557

203

nakl.a vykl.výlohy

0

0

100

93

251

565

206

35

3

průj.popl.

0

0

100

43

101

269

632

408

184

agent.prov.

0

0

100

108

355

455

1009

1017

515

připojištění


ostatní

0

0

100

227

206

864

870

257

5049

celkem

50

63

100

85

257

560

676

461

280
Vývoj nákladů a jednotlivých položek, zejména u nákladů proměnných, je třeba posuzovat v souvislosti s vývojem příjmů za dopravné.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz