Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z OR je upraven a zjednodušen a zachycuje pouze podstatné změny ve všech jeho částech


Upravený  výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl BXXXVI, vložka 39


Datum zápisu:

1.dubna 1959
Obchodní firma:

Československá námořní plavba,

mezinárodní akciová společnost - česky

Zapsáno: 1.dubna 1959 

Česká námořní plavba a.s.

Zapsáno: 26.září 1994
Sídlo:

Praha 1, Na příkopě 1

Zapsáno: 1.dubna 1959 

Praha 10-Strašnice, Počernická 168

Zapsáno: 28.února 1980
Identifikační číslo:

000 01 082

Zapsáno: 23.února 1995
Právní forma:

Akciová společnost
Předmět podnikání:Provozování námořní plavby, jakož i veškerá činnost s touto činností související, nákup a prodej nebo najímání námořních lodí s příslušenstvím, vystrojením a zařízením.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 19.října 1982


Předmětem podnikání společnosti je provozování námořní plavby, veškerá činnost s provozem námořní plavby související, nákup a prodej lodí, najímání námořních lodí s příslušenstvím, vystrojením a zařízením, obstarávání záležitostí pro třetí osoby a případně účast na zahraničním a tuzemském obchodním nebo jiném podnikání.

Zapsáno: 19.října 1982 Vymazáno: 22.ledna 1991


Provozování námořní plavby, jakož i veškerá činnost s touto zahraničně obchodní činností související.

Vývoz, dovoz nebo nájem námořních lodí s příslušenství,vystrojením a zařízením.

Vývoz a dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace. - 

Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a zahraničí a přijímání služeb od zahraničních osob souvisejících bezprostředně s výkonem zahraničně obchodní činnosti podle bodu 1 - 3 rozsahu povolení."

Zahraničně obchodní činnost jest povolena rozhodnutím FMZO ze dne 27.8.1990, čj. 3872/133/90, reg.č. 108001347 v tomto rozsahu:

Zapsáno: 22.ledna 1991 Vymazáno: 24.března 1993

-

Provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto činností související

Zapsáno: 24.března 1993- 

Nákup, prodej, nájem a pronájem vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím

Zapsáno: 24.března 1993- 


Statutární orgán - představenstvo:

 

 ve zvláštní části


Zastupování a podepisování společnosti:

 

Společnost zastupuje navenek ústřední ředitel, jeho náměstek,jakož i osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura. Znamenání společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis buď ústřední ředitel, nebo jeho náměstek nebo dva prokuristé. Prokuristé znamenají s dodatkem prokuru naznačujícím.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 19.října 1982
Zastupování: Společnost zastupuje generální ředitel nebo jeho náměstek. Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva,popřípadě jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

Zapsáno: 19.října 1982 Vymazáno: 22.ledna 1991
Zastupování:

Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

Podepisování:

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

Zapsáno: 22.ledna 1991 Vymazáno: 24.března 1993
Zastupování a podepisování:

Za společnost jedná představenstvo nebo jeho jednotliví členové, jsou-li k tomu zmocněni nebo prokuristé.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí členové představenstva nebo prokuristé svůj podpis, prokuristé s dodatkem označujícím prokuru.

Zapsáno: 24.března 1993 Vymazáno: 5.listopadu 1997
Zastupování a podepisování:

Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán. V rozsahu svého zmocnění představenstvem zastupuje společnost a jedná jejím jménem předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo kterýkoliv člen představenstva.

Zapsáno: 5.listopadu 1997 Vymazáno: 4.ledna 1999
Zastupování a podepisování:

Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán. V rozsahu svého zmocnění představenstvem zastupuje společnost a jedná jejím jménem předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo kterýkoliv člen představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva současně.

Zapsáno: 4.ledna 1999


Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Zapsáno: 11.února 1992 Vymazáno: 7.února 1994
Prokura

Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.


Prokuristé s kolektivní prokurou jsou zmocněni k zastupování a podepisování tak, že k souhlasnému projevu vůle je třeba souhlasu alespoň dvou prokuristů s kolektivní prokurou.


Prokuristé podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Kolektivní prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti ve vlastnictví společnosti.

Zapsáno: 7.února 1994
Základní kapitál:

80 000 000,- Kč

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 29.srpna 1959


180 000 000,- Kč

Zapsáno: 29.srpna 1959 Vymazáno: 22.ledna 1991


Akciový kapitál je splacen především vkladem lodí.

Zapsáno: 29.srpna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


1 325 000 000,- Kč

Zapsáno: 22.ledna 1991 Vymazáno: 12.května 2001


Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění společnosti o 66 250 000 Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z 1000Kč/akcie na 950 Kč/akcie. Důvodem snížení je úhrada ztráty za rok 1999

Zapsáno: 5.října 2000


1 258 750 000,- Kč

Zapsáno: 12.května 2001

Akcie:

 

Výše akciového kapitálu: je rozdělen na 800 akcií po Kčs 100.000 jmenovité hodnoty.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


Akcie společnosti znějí na jméno a nemohou býti odstoupeny třetím osobám bez souhlasu valné hromady. Akcie mohou býti až do výše 49 % akciového kapitálu a odstoupeny příslušníkům cizích států.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


Akciový kapitál společnosti činí Kčs 180,000.000.--a je rozdělen na 1.800 akcií po Kčs 100.000.--jmenovité hodnoty.

Zapsáno: 29.srpna 1959 Vymazáno: 3.března 1994


Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990 bylo rozhodnuto zvýšení základního kapitálu z částky 180,000.000.- Kčs na částku 1.325.000.000 Kčs.

Zapsáno: 22.ledna 1991 Vymazáno: 25.září 1995


402 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  1 000 000,- Kč

Zapsáno: 3.března 1994 Vymazáno: 25.září 1995
50 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč

Zapsáno: 3.března 1994 Vymazáno: 25.září 1995
898 000 ks  akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč

Zapsáno: 3.března 1994 Vymazáno: 25.září 1995
2 450 ks  zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč

Zapsáno: 3.března 1994 Vymazáno: 25.září 1995
1 325 000 ks  akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  950,- Kč

Zapsáno: 12.května 2001
Ostatní skutečnosti:

 

Údaje o zřízení společnosti:

Společnost byla zřízena podle státního povolení min. zahr.obchodu z 21.2.1959 zn. 233/59-018 a stanov, tímto výměrem schválených na ustavující valné hromadě konané dne 27.3.1959.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


Vyhlášky společnosti se vyhlašují v Úředním listě republiky Československé.

Zapsáno: 1.dubna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 24. července 1959 byl změněn § 5 odst. 1 stanov společnosti. Tato změna byla schválena ministerstvem zahraničního obchodu ze dne30/7.1959 č.j. 716,6/59-31.

Zapsáno: 29.srpna 1959 Vymazáno: 25.září 1995


Podle usnesení valné hromady konané dne 17.7.1970a dopisu ministra zahraničního obchodu z 27/1.1966čj. 169/66-SM ve smyslu ust. § 15 odst. 1 stanov byly změněny §§ 10, 16, a 17 stanov.

Zapsáno: 31.prosince 1970 Vymazáno: 25.září 1995


Podle této změny mění se funkce "ústřední ředitel" na:"g e n e r á l n í ř e d i t e l".

Zapsáno: 31.prosince 1970 Vymazáno: 25.září 1995


Usnesením valné hromady ze dne 7.12.1981 byly přijaty nové stanovy společnosti schválené Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 5.5.1982, čj. I/412/82.

Zapsáno: 19.října 1982 Vymazáno: 25.září 1995


Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990 byly schváleny nové stanovy společnosti.

Zapsáno: 22.ledna 1991 Vymazáno: 25.září 1995

ČNP jako mezinárodní akciová společnost


Jistě se mnohý čtenář při spatření dodatku k názvu naší organizace zamyslil nad tím, jaký má tato druhá, oficiální část názvu význam a zda je vůbec nutné, aby byla k názvu ČNP uváděna. Podive jme se jaká je historie tohoto dovětku.


Československá námořní plavba vznikla v roce 1959 a v témže roce byl vyhláškou ministra zahraničního obchodu č.133 ze dne 3. června 1959 Úředního listu stanoven rozsah oprávnění, v rámci něhož. byla ČNP zmocněna provozovat svoji činnost. V této vyhlášce se již setkáváme s označením mezinárodní akciová společnost. Z hlediska právního byla společnost založena podle zákona č. 243/1949Sb. o akciových společnostech Fakticky pak podle skutečnosti, že od samého počátku byla ke společnosti připojena čínská účast, spočívající nejen v provozování čínských lodí pod československou vlajkou, nýbrž i ve spoluúčasti na řízení společnosti. Bylo tedy použití názvu "mezinárodní akciová společnost“, jako přídomku k názvu organizace, oprávněné a plně ve shodě se skutečností.


Poněkud jiná situace však nastala poté, co čínská účast v ČNP byla zrušena, k čemuž docházelo postupně ke konci šedesátých let. CNP ztratila zahraničního akcionáře, avšak název zůstal. Důvodem pro to. byla skutečnost že nebylo nutné měnit připravenou právní základnu pro eventuální další zahraniční účast v naší společnosti. Je :fakt, že ČNP byla a je jedinou organizací v ČSSR, která je formálně mezinárodní akciovou společností. Po zrušení čínské účastí se akciová společnost stala v podstatě formální záležitostí. Účast Čechofrachtu jako akcionáře je rovněž víceméně fiktivní a odráží jen skutečnost, že Čechofracht je vlastně zakladatelem našeho. podniku. Takže, shrneme-li dosavadní činnost naší akciové společnosti, lze říci, že až do zrušení čínské účasti v šedesátých letech fungovala jako řádná společnost podle zákona, v pozdější době však se stala jako akciová společnost a ještě k tomu mezinárodní pouze formální s tím, že z hlediska právního bylo kdykoli možno její činnost oživit.


V současné době dochází v rámci nových zásad hospodaření organizací, jež se nepochybně budou vztahovat i na organizace zahraničního obchodu, k vyhledávání všech zdrojů a možností ke zvýšení ekonomické rentability každého. podniku. V souvislosti s tímto. úsilím předpokládáme i oživení funkce akciové společnosti. Pokládáme z výhodné zapojení vhodných organizací do činnosti naší společnosti z toho důvodu, že by nejen vnesly do akciové společnosti kapitál, jehož by bylo. lze použít k rozvoji floty, ale kromě toho. by jiné organizace svojí účastí byly přímo zainteresovány na hospodářských výsledcích společnosti a z toho důvodu by měly přirozenou snahu zajištění těchto výsledků všemožně podporovat a vytvářet předpoklady pro. jejich dosažení. Konkrétně by to znamenalo, že třeba PZO, dovážející do.ČSSR hromadný substrát, by zásadně po.užívala přepravních služeb ČNP pro jeho přepravu a vytvářela by předpoklady pro. co. Nejširší a nejvýhodnější použití služeb naší organizace. Totéž se i týká organizaci z oblasti financí (banka, pojišťovna), jež by mohly významně přispět k ekonomickému rozvoji naší organizace.


Vhodné zapojení jiných organizací do naší akciové společnosti samozřejmě předpokládá dělbu zisku podle akciové účasti, včetně dělby zisku devizového, rovněž podle devizové účasti. Nutno. však říci, že předpisy, které dosud platí, neumožňují zatím dostatečně pružné vytvoření podmínek pro tuto. činnost a vysokým zdaněním dividendy brání zájmu dalších organizací na účasti v akciové společnosti jiného podniku. Předpokládáme však; že. i tato skutečnost dozná změnu a přehodnocením dosavadního systému zdanění dividendy dojde k jejímu podstatnému osvobození od daně a tudíž ke zvýšení zájmu na zapojení se do činnosti akciových společností  a o umožnění získání ekonomické výhodnosti ze strany dalších organizací.


Při úvahách o účasti jiných organizací v naší společnosti není třeba mít obavy z toho, že by se časem mohlo stát, že by podnik byl řízen organizacemi, které se shippingem mají společné pouze to, že mají zájem na přepravě zboží, popřípadě ani toto ne. ČNP by si vždy podržela majoritu, tedy nejméně 51% hodnoty akcií,. takže by ani při společném úsilí všech ostatních akcionářů nemohla být ve svém rozhodování přehlasována a tudíž by řídila svoji podnikatelskou politiku sama


Závěrem lze říci, že akciová společnost se může stát vhodnou základnou pro rozšíření možností ČNP v ekonomické oblasti a má tudíž jako forma organizace i v našem politicko-ekonomickém systému svůj účelný význam.


Autor:

JUDr. Milan Kirinovič (1934)


vedoucí právního a pojišťovacího oddělení

uveřejněno v časopise Zpravodaj ČNP 2/68

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz