Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Zahraniční zastoupení

Delegatury (pobočky) ČNP byly zřizovány v místech s větší frekvencí najíždění čs.námořních lodí, afilace pak v místech soustředěného námořního obchodování.


Pobočky a delegatury společnosti

jsou zřizovány mimo sídlo společnosti. K jejich zřízení je třeba souhlasu ministerstva zahraničního obchodu. Jejich hlavním úkolem je bezprostředním osobním stykem zaměstnanců poboček a delegatur a jejich okamžitými zásahy zabezpečovat plnění plánu námořní dopravy. Jejich rozsah a působnost je stanovena zvláštními předpisy.

Jejich úkolem je zejména zajišťování dostatečného množství zboží. jednání s přístavními agenty i se všemi ostatními přístavními orgány o zkracování doby-postojů lodí v přístavech, jednání týkající se plného vytížení lodí, zajišťování lodního materiálu a proviantu, štauerského materiálu, podkladů k havarijním a jiným škodám, zajišťování služeb expertů. a kontroly agentských smluv,

Činnost vedoucích poboček i dopravních delegátů řídí a kontroluje dopravně provozní náměstek ústředního ředitele.


První pobočky (delegatury) byly zřízeny v šedesátých letech pro obsluhu DV relace v Číně a Rumunsku (i pro bulharské přístavy Varna a Burgas), po rozchodu s čínským partnerem a přesunu exploatace v Polsku, NDR, na Kubě a v Jugoslavii; v Anglii pak v souvislosti s brokerskou činností i řízením provozu části bulkcarierů účastí v afilaci Čechofrachtu Intrasped a později Cosbulk London.
Constantza


pobočka

Peking

/Braila

Štětín

Havana

Rostock

Rijeka

Londýn

delegát

Böhnel

Adamec

Herink

Řeháček

Hajzner

Stejskal

Dančák


Jíra

Polák

Pařízek

Kříž

Gondor

Vácha

Kubát


Hovorka

Marhoul

Jíra

Zíka


Šubert

WinklerMatúš

Tomala

Vlček


David

Podobský
Veselý

Kusý


Honc


KordačTato zahraniční zastoupení sloužila v některých případech i pro zajištění zájmů Čechofrachtu a byla obsazována buď pracovníky ČNP nebo Čechofrachtu.

Kromě toho sloužily pro ČNP i delegáti Čechofrachtu v řadě dalších teritorií: Hamburg v NSR, Bombay v Indii, Terst v Italii, Gdynia v Polsku, Alexandrie v Egyptě, Moskva v  SSSR, Varna/Sofia v Bulharsku aj.


Náklady na zahraniční zastoupení


položka


1960

1965

1967

1970

1975

1980

1985

1990ost.os.výdaje a pobočky

tis.Kčs

42

172

312

224

348

547

48

159

zast.činnost FMZO

tis.Kčs


1081

561

833

zastoupení v zahraničí

tis.Kčs

42

172

312

224

348

1628

609

992

podíl na srov.rež.nákl.

%

5,8

12,4

7,7

4,2

3,5

11,9

4,0

4,4
Největší nárůst v důsledku účtování příspěvku na zahraniční síť FMZO od osmdesátých let..

 

Afilace


Intrasped London


Afilace  byla založena v roce 1946 jako londýnská filiálka bývalé čs.spediční firmy Intrasped. Zakládací listina je z 27.4.1946 a byla zapsána do obchodního rejstříku v Londýně 9.5.1946 jako akciová společnost se základním kapitálem Lstg 100, rozděleným na 100 akcií, jejichž vlastníky se staly Čechofracht (98) a Motokov (2). Společnost se řídila podle anglického zákona Company Act 1929 (1948).


Nemovitý majetek společnost neměla, vlastnila pouze kancelářské zařízení, režijní náklady kryla z provizí a příspěvků Čechofrachtu.

Předmětem podnikání byla veškerá obchodní a výrobní činnost, ve skutečnosti vystupovala jako agent Čechofrachtu a ČNP a dále jako bunkrovací agent pro společnost B.P. a Shell.

Od roku 1949 do roku 1962 byla afilace využívána Metransem a po něm Čechofrachtem k různým službám na londýnském námořním trhu.


Podle rozhodnutí FMZO byl majetek a řízení společnosti převedeny na ČNP k 1.10.1962, v rejstříku společnosti však byla provedena pouze změna ve vlastnictví dvou akcií, které byly převedeny na anglického ředitele (a současně sekretáře) společnosti.

Od roku 1962 používal afilaci ČNP k zajišťování nákupu pohonných hmot, námořních map, styku s londýnskými pojišťovacími kruh, k likvidaci škodních reklamací, ke styku s Lloydem, k nákupu náhradních dílů, získávání různých odborných posudků a informací v oboru námořní dopravy, sledování námořního trhu a zajišťování rychlého odbavení čs.lodí v britských přístavech a k ostatním úkonům rejdařské agendy.


1.7.1972 bylo řízení afilace převzato Čechofrachtem s cílem zaktivizovat a zintenzívnit činnost. Akciový kapitál byl zvýšen na Lstg 10 000, na němž se podílí Čechofracht 75% a ČNP 25%, z toho po jedné akcií drží britský dosavadní a také další nový ředitel po jedné akcii.


V roce 1975 vstoupil do společnosti další partner z NDR VEB Deutfracht-Seereederei Rostock a tak došlo ke změně podílu jednotlivých účastníků na 38,25% u Čechofrachtu 12,75% u ČNP a 49% Deutfracht. Předmět podnikání ani statut společnosti se nezměnil, vstup partnera měl zvýšit přínos společnosti z titulu zvýšení nájmů cizí tonáže, nákupu námořních lodí a pronájmu vlastní tonáže..

Deutfracht ukončil svou účast k 31.12.1984 a odprodal svůj podíl Čechofrachtu (12,75%) a ČNP (36,25%), takže poté vlastnil Čechofracht 51% a ČNP 49%.


Činnost ČNP v Intraspedu byla ukončena k 31.12.1992 v souvislosti se zahájením činnosti firmy COSBULK, London.


COSBULK London

Firma byla založena a zaregistrována v Anglii 23.1.1991, činnost zahájila 1.1.1993, kdy převzala veškeré aktivity firmy Intrasped..

Základní jmění 10 000 Lstg, z toho má ČNP v držení 9.999 akcií, tj. 99,99%.

Předmět činnosti – široká obchodní činnost zaměřená na námořní aktivity, zejména pronájem a operační řízení vyčleněné skupiny lodí – bulkcarierů.

Zásady pro komerční operování lodí byly jednotné, stejné jako v ústředí v Praze.

Tým pracovníků byl složen z odborníků s obchodní profesí se zkušenostmi z této práce v ústředí ČNP, k dispozici měl síť zahraničních zprostředkovatelů, schopných zabezpečit zaměstnání pro lodě s prvotřídními partnery.


Hospodářský výsledek


rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

mil.Kč

0,4

5,5

0,7

1,1

-1,2

0,0

-0,8
Hospodářský výsledek byl tvořen rozdílem mezi provizemi za brokerskou činnost, odměnami za operování převedené skupiny lodí a režijními náklady.


ERHARDT-COSBULK International New York

Zprostředkovatelská firma, na níž měla mít ČNP spoluúčast pro bližší kontakt s americkým námořním trhem, aktivity byly v průběhu roku 1993 ukončeny.
© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz