Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Výsledovka a rozvaha

Výsledovka a rozvaha podniku dává souhrnný pohled na hospodářské výsledky i majetkové poměry podniku. Zatímco do roku 1989 je přehled výsledků metodicky sjednocen, od roku 1990 dochází ke změnám v účetnictví, v zařazení jednotlivých položek do sledovaných skupin a struktur výsledovky i rozvahy se mění.

Do roku 1989 nebyla rozvaha ve statistických přehledech sledována, i když některé položky jednotlivě ano (základní prostředky v pořizovací i zůstatkové ceně od roku 1959 – rekonstruováno i období 1952-8, oběžné prostředky v položkách zásoby, pohledávky a peněžní prostředky až od roku 1987). Oběžné prostředky si podnik finančně kryl z příjmů za dopravné, takže nepotřeboval provozní úvěry na zásoby měl dostatek prostředků na obratovém úctě ke krytí všech provozních potřeb, pohledávky byly průběžně sledovány a vymáhány.

Po roce 1990 (a zejména v roce 1993) došlo ke změnám struktury výsledkového i rozvahového účtu a výsledovka i rozvaha se staly základnám dokumentem pro jednání statutárních orgánů a výroční zprávu společnosti. Po ukončení zpracování statistického přehledu v roce 1994 jsou také jediným dostupným zdrojem informací z ekonomické oblasti a skýtají i pohled na zakládané dceřinné společnosti v tuzemsku i zahraničí. Od roku 1993 je výsledovka a rozvaha předkládána v konsolidované formě, v členění na mateřskou společnost a majetkové účasti v dceřinných společnostech v tuzemsku a zahraničí, což souviselo s přeměnou ČNP z rejdařské na čistě manažerskou společnost. Tento proces byl dovršen v začátkem roku 1997. kdy byly formou prodeje dceřinným společnostem převlajkovány všechny lodě, dosud vlastněné mateřskou společností.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz