Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

COSSHIP

Čínsko- československý podnik pro námořní dopravu
V polovině osmdesátých let došlo k oživení vztahů s ČLR, iniciovaným především čínskými bývalými pracovníky ČNP z let 1959-1966 a probíhala jednání na různých úrovních, podnikové (především mezi ČNP a čínským rejdařstvím China Ocean Shipping Company - COSCO) i vládní (vládní delegace, ministerstva ZO) o obnovení činnosti společného podniku, provozujícího námořní dopravu. Povolení k založení bylo dáno usnesením vlády ČSSR č.88 z 21.4.1987, zakládací smlouva mez ČNP a COSCO byla uzavřena 26.4.1987 a podnik s názvem Čínsko-československý podnik pro námořní dopravu (COSSHIP) byl zapsán do podnikového rejstříku 29.12.1987
Společný čs.-čínský smíšený podnik COSSHIP zahájil  činnost 1.1.1988 s obdobným oprávněním jako ČNP (provozovat námořní plavbu a za tím účelem vlastnit, najímat a pronajímat lodě a lodní prostor a provádět nákup, prodej, nájem a pronájem příslušenství, zařízení a provozních materiálů, potřebných k provozování činnosti. Podnik byl osvobozen po celou dobu trvání od placení daně ze zisku

Podnik typu joint venture měl základní kapitál 10tis.USD s 50% podílem obou účastníků (ČNP a  COSCO), se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1. Valnou hromadu tvořilo představenstvo a zasedání se konala střídavě v Praze a Pekingu, ustavující valná hromada se konala 3.2.1988 v Praze. Dozorčí rada zřízena nebyla.
Ústředí bylo v Praze (16 pracovníků, z toho 10 čs., první ředitel M.Šubert byl vystřídán M.Štefanem), pobočka v Pekingu (5 pracovníků, z toho 2 čs.).

Podnik působil jako operátor lodí, pronajatých společnosti zakládajícími podniky. Do provozu bylo nasazeno po jedné lodi z každé strany (Orava II. a Funiushan o nosnosti cca15 tis.DWT) v dálněvýchodní relaci (předpokládaný objem vzájemné výměny zboží 400 tis.tun ročně). Nájemné placené mateřským společnostem bylo stanoveno na 4000 USD/loď/den (v roce 1989 upraveno u české lodě na 4200, u čínské na 4580, dopravné placeno 50% ve volné měně a 50% v clearingu (čínskými subjekty v cl.Sfrs a čs.v převoditelných Rbl, poměr změněn pro 1989 na 60% VM a 40% clearing). Jako nakládací přístavy v Evropě byly stanoveny polské přístavy Gdynia/Gdansk a jugoslávské Rijeka/Koper. 


Vzhledem k neuspokojivým výsledkům (na pravidelnou linku malý počet pouze 2 lodí, komplikované rozhodování 50/50 při nejednotnosti názorů na provozní a ekonomické otázky,  rozdílný zájem o prosperitu podniku a poskytovaná podpora, vysoké režijní náklady, ztrátový finanční i devizový výsledek pro čs.stranu) nebyl pro rok 1990 obnoven nájem lodi Orava a společnost provozovala pouze čínskou loď.


Podnik sice vykázal zisk, ale pouze na úkor ztrát svých zakladatelů (stanovené nájemné bylo hluboko pod tržním):


rok

počet

počet


lodí

cest

výkony

zisk


režie
1988

2

9

76,5

10,5


5,5

1989

2

9

102,4

11,5


6,2

1990

1


31,5

-7,2


Neuspokojivá situace byla řešena na valné hromadě v Pekingu 7.4.1990, kde bylo poukázáno na skutečnost, že výsledky se odchylují od původního cíle vzájemné ekonomické výhodnosti. Bylo rozhodnuto o snížení režijních nákladů (počet zaměstnanců v ústředí v Praze na 7 a v pobočce Pekingu na 4 a počtu služebních aut) a vedení Cosshipu uloženo přijmout nápravná opatření


Pro ČNP byl výsledek ztrátový, protože pevné náklady lodi Orava byly podstatně vyšší než nájemné placené COSSHIPEM a výrazně horší, nežli u ostatních lodí této skupiny provozovaných na volném trhu. Nepříznivý dopad má i ztrátová konverze rublových příjmů Cosshipu na švýcarské franky, které jsou společnou zúčtovací měnou a kterou ČNP rovněž hradila


rok

podíl

ztráta


ČNP

z provozu

z konverze

celkem

průměr

rozdíl


na zisku

Oravy

Rbl/Sfrs


OK,SL,LI

1988

4,4

-11,6


-7,2

3,3

10,5

1989

5,4

-11,4

-4,7

-10,7

11,4

22,1
Nepříznivá hospodářská i kádrová situace podniku Cosship i rozdílnost názorů obou zakladatelů na základní cíle společnosti (efektivnost, komerční aktivita, odborná způsobilost pracovníků, dobrá pověst u zákazníků, plynoucí z kvality servisu a tomu odpovídající tržní konkurenceschopnost) nevedla přes přijatá opatření ke zlepšení. Princip parity při rozhodování 50/50 se ukázal v námořní praxi jako neúnosný  a představoval z titulu prodlení v rozhodování velké finanční ztráty.


Na mimořádném zasedání valné hromady v Praze 9.11.1990 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti společného podniku COSSHIP ke konci roku 1990. Likvidace byla dokončena v roce 1993, výmaz z obchodního rejstříku byl proveden 11.1.1995

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz