Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Meteorologické jevy

Meteorologie na moři


Při zaoceánských plavbách je charakteristické, že loď je více závislá na přírodě, na atmosférických jevech a na jiných podmínkách, než je tomu v pobřežních vodách či při tzv. malé palbě. Lidstvo svými vynálezy ovládlo již velkou část přírody, avšak ovládnout změny v atmosféře se dosud nepodařilo. Stejně jako za časů Kryštofa Kolumba, tak i nyní po pěti stech letech, bouře na moři i jiné přírodní jevy jsou stejné. Zdokonalila se pouze plavidla – nyní čelí vlnám ocelové boky namísto dřívějších dřevěných – a zlí jazykové tvrdí, že u námořníků nastala jakostně opačná změna (dříve prý byly lodě dřevěné, ale na nich pluli oceloví námořníci….).

Přejděme však k věci. Mezi největší nebezpečí při zaoceánských plavbách patří tropické cyklony či orkány, přesněji termínované jako tropické otáčivé bouře. V různých částech světa byly různě pojmenovány:

-         na severozápadním Atlantiku, severovýchodním a jižním Pacifiku jsou to hurikány (neb uragány neb orkány)

-         na severozápadním Pacifiku se jim říká tajfuny

-         v oblastech Indického oceánu, Bengálského zálivu a na Arabském moři se jim říká cyklóny

-         u severní a západní Australie dostaly jméno willy-willies.

Původ vzniku těchto bouří není doposud přesně znám. Zato známe určitá pravidla, týkající se místa jejich vzniku, dráhy, síly i jiných podrobností.Síla této ničivé bouře byla přirovnávána k síle dvou atomových bomb. Každá silnější bouře tohoto druhu je označována ženským jménem podle abecedy, počínaje písmenem „A“ od každého nového roku. Je-li právě „tajfunový rok“, jako např.rok letošní, může být tato „abeceda ženských jmen“ opakována dvakrát, někdy dokonce i po třetí. Samo jméno tropických otáčivých bouří nám napovídá, že vznikají v tropech, tj. mezi obratníky; avšak na své dráze postihují i oblasti vyšších šířek. Plavíme-li se v oblasti vyšších šířek, lze snadno bouři uniknout za předpokladu, že je dost místa k  manévrování. Veškeré okolní meteorologické stanice totiž podávají víceméně přesné zprávy o centru bouře, o jeho poloze a předpovídaném směru jeho pohybu. Bouře je pozorována pomocí meteorologických letadel a v poslední době i meteorologickými družicemi. Současně si loď provádí svou vlastní kontrolu.

Plavíme-li se v tropické oblasti, je situace obtížnější, neboť zde jsme odkázáni především na vlastní pozorování. Bouře může totiž vzniknout v blízkosti lodě, nebo loď může vplout do oblasti, kde bouře krátce před tím vznikla a nebyla dosud nikým zaznamenána. Podle mezinárodní konvence SOLAS je povinností velitele lodi uvědomit o tom všechny okolní lodě a pobřežní stanice, které jsou v dosahu.


Nejjistější formou „protiorkánové prevence“, vyzkoušenou již léta na britských i jiných zahraničních lodích, a kterou navrhuji zavést i na všech našich lodích, je pečlivá observace lodního barometrického tlaku každou hodinu a jeho porovnání s tzv. středním barometrickým tlakem pro danou oblast a měsíc, jak je uveden v Klimatologických atlasech nebo v příslušné stati „Pilota“. Na základě stálých větrů a pravidelně opakovaných podmínek v obratníkových pásmech vůbec, mohly být vypočteny střední barometrické tlaky pro daný měsíc roku, které platí pro každý rok.Tyto tlaky jsou převedeny na společnou základnu a tou je hladina moře. Barometrické tlaky v tropickém pásmu mají však stálé hodinové změny během dne, které se nazývají také „diurnální". Tyto diurnální změny jsou v tabulkách, neb rovněž v příslušné knize „Pilot“ a je nutné lodní barometrický tlak o tuto hodnotu opravit.

Naměřený lodní barometrický tlak – údaj aneroidu, je rovněž třeba redukovat vzhledem k mořské hladině a to o výšku, v jaké je aneroid nad hladinou moře umístěn (viz navigační tabulky) a dále o tzv. korekci indexu. U aneroidů je korekce indexu proměnnou veličinou. Doporučuje se proto při každé příležitosti, např. během postoje lodi v přístavu, kde existuje meteorologická stanice nebo letiště, požádat o zaslání korigovaného barometrického tlaku na určitou hodinu za účelem porovnání lodního tlaku, který je třeba opět zredukovat vzhledem ke hladině moře (bez diurnální korekce, která je stejná jak pro nás, tak i pro meteorologickou stanici). Rozdíl mezi tlakem, udaným meteorologickou stanicí a tlakem lodním je „oprava indexu“. Po těchto korekcích je možno přikročit k porovnání lodního barometrického tlaku se středním barometrickým tlakem, uvedeným pro danou oblast, v daném měsíci. Kontrolu provádějí palubní důstojníci každou jednu nebo dvě hodiny, se zápisem do lodního deníku. Je-li lodní tlak vyšší než střední tlak, dáváme znaménko plus, je-li nižší, tedy minus.

Klesne-li korigovaný lodní barometrický tlak o 3mb od středního barometrického tlaku pro daný měsíc, je třeba se mít na pozoru. Klesne-li tento tlak o hodnotu 5mb, je jen málo pochybností o tom, že někde v blízkosti se tvoří neb už je tropická otáčivá bouře a je na čase, abychom podnikli příslušnou akci podle všech známých pravidel.

Nakonec bych se chtěl zmínit ještě o tom, že i pro oblasti mimotropické jsou sestaveny přehledy středních barometrických tlaků pro daný měsíc (lodní tlaky neopravujeme o diurnální korekci, pokud v lokálních informacích není stanoveno jinak). Ačkoliv barometrické tlaky v těchto oblastech bývají ovlivněny každou barometrickou depresí vyšších šířek, jakož i případnou výší, přesto tyto mapky obsahují cenné údaje. Nutné pro vlastní observace při vyhýbání se již rozvinuté tropické bouři.


Je důležité – a to platí pro všechny oblasti – aby se loď nedostala blíže než 50 mil od centra bouře. Pokud je to možné, je třeba udržovat vzdálenost 200 – 300 mil od centra, neboť při této vzdálenosti vítr obvykle přesahuje sílu 7 ballů (všeobecně kole 6 ballů) a loď může volně manévrovat.

Z praxe víme , že tropická otáčivá bouře obvykle nezachovává známá pravidla; posun a rychlost orkánu závisí na současných meteorologických podmínkách v jeho okolí. Mám na mysli dráhu a rychlost posunu bouře vzhledem k rychlosti a kursu lodi. Pokud kurs naší lodi směřuje do míst s pevninou nebo ostrovy, kde je málo místa na „protiorkánové manévrování“, je lépe změnit kurs dříve a těmto místům se vyhnout. V jiných případech (pokud naše loď má dobrou rychlost, spolehlivé stroje a neztrácí-li mnoho na rychlosti při zvlnění moře), pokračujeme v našem normálním kursu až do doby, kdy barometr klesl o 3mb a vítr zesílil na 6 ballů nebo kdy barometrický tlak klesl o 5mb (v obou případech je diurnální korekce dle tabulek nutná). Nový kurs (někdy je nutné i zastavit loď) je třeba vytýčit s přihlédnutím k dosavadnímu posunu bouře a podle toho, zda se loď nachází na straně plavebního nebo nebezpečného polokruhu bouře a to dle všeobecně známých pravidel. Při tom je nutno dále sledovat aneroid a vést loď tak, aby se rozdíl mezi středním barometrickým tlakem a naměřeným lodním tlakem (se všemi korekcemi) neustále snižoval. Síla větru by se měla současně snižovat až pod 6 ballů.


Autor:

kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v Polsku, velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v podnikovém časopise Zpravodaj ČNP 5/1967


Vzpomínka na uragan


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Před jedenačtyřiceti lety - v roce 1926 – byl severní Atlantik mohutným jevištěm zápasu člověka s mořem. Noviny byly plné zpráv z atlantického bojiště. Lodě sváděly bitvy s uragány. Námořníci lodí silnějších pomáhali námořníkům lodí slabších. Byly tu příklady šlechetnosti, vytrvalosti, statečnosti a krajní obětavosti. Byly to boje o vlastní život i o záchranu života druhých. V uragánu dosahuje vítr rychlosti kolem 30 metrů za vteřinu a vlny bývají vysoké kolem 10 metrů. V takovém počasí je spolehnutí pouze na statečné lidské srdce…Etérem křižovala četná SOS. A z té doby zvlášť vyniká jeden z příběhů námořnické solidarity:


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Už tři dny se pokouší americký parník President Roosevelt o záchranu posádky z vraku britského parníku Antinoe, který vyplul z New Yorku. Situace je velmi vážná. Dnem i nocí sníh, déšť, plískanice, silné poryvy vichřice, vysoké vlny. President Roosevelt manévruje tak, aby se dostal do výhodné polohy k vraku a mohl předat lano.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Antinoe se těžkopádně převaluje, závětrný bok je zaléván vlnami, strojovna pod vodou. Kapitán Rooseveltu Fried telegrafuje: „Počasí stále běsní. Jsme dostatečně blízko, abychom mohli zasáhnout, jakmile to počasí dovolí. Podle signálů z Antinoe neudrží se vrak dlouho nad vodou. Dnes v noci neukazují již žádné světlo. Máme zapnutý reflektor, abychom je měli v dohledu….“


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Za několik dnů přijíždí President Roosevelt do Plymouth Sound. Na palubě má 25 členů posádky britského parníku Antinoe, jejichž životy byly zachráněny v čtyřdenním střetnutí s živly Atlantiku. Celý přístav je v pozdvižení. Ječí poplašné sirény, houkají mlhové rohy, piští požární píšťaly, zvoní kotevní zvony. Na remorkérech, které pomáhají při uvazovacím manévru, se třepotá vlajkový signál: „Dobře uděláno“.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Na Presidentu Rooseveltu trčí prázdné člunové jeřáby, jichž čluny přišly nazmar při záchranné akci. Anglický král vyznamenal námořníky, kteří se zasloužili při záchranné akci zlatou medailí za záchranu lidského života na moři.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">O deset let později jsem se v Praze seznámil s Wilsonem Beersem. Vyprávěl jsem mu, jak v onom bouřlivém roce jsem se plavili na čs. Lodi Legie z Evropy do Ameriky. Jak jsme se vyhnuli „řvoucím čtyřicítkám“ na severu a vlili raději jižní cestu kolem Azor a Bermud a teprve před Philadelphií slízli jsme okrajové nepříjemnosti zuřících uragánů. Při plískanici, sněhové vánicích a ledové tříšti na řece Delaware šťastně jsme dopluli.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Wilson Beers byl vysoké atletické postavy, sportovec a majitel mnoha medailí z veslařských závodů, měl je ve zvláštní skříňce na stěně svého pokoje v hotelu Paříž. A jaké bylo mé překvapení, když postavil na stůl láhev americké whisky, vedle položil zlatou medaili a začal vypravovat. Byl tehdy na palubě Presidenta Roosevelta.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Antinoe měla nešťastnou plavbu. Vyplula s nákladem obilí z New Yorku a když se 24.ledna dostala do uragánu, vlny prý byly až 80 stop (24m) vysoké. Nejdříve se polámalo kormidlo, pak vlny roztříštily palubní jícen č. 3 a moře zaplavilo kotelnu a strojovnu. Hřmělo, blýskalo se, sněžilo a pršelo zároveň a vysoké vlny dokonávaly své dílo. Antinoe byly bezbranná. President Roosevelt zaslechl její SOS brzo ráno uprostřed Atlantiku na rovnoběžce 46Ó°západ. Když den nato přijeli k Antinoe, ležela na boku, zalévána vlnami. President Roosevelt se kolébal na vlnách až do 35 stupňů. Nejdříve vypustili na hladinu moře olej, aby se hřebeny vln uklidnily. Vyplul první záchranný člun, ale dva muži utonuli. Pak se zachránci snažili vystřelit lano a dostat spojení. Pokusy se nezdařily. Kapitán Fried proto nadjel z návětrné stany nad vrak a vypustil další – prázdný – záchranný  člun, aby ho na Antinoe zachytili. Člun ve vlnách vrak minul a byl ztracen…..


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Padal sníh, při větrných poryvech zaplavovaly paluby vlny. Až se podařilo opravit harpunové dělo a náboj tak, že lano dosáhlo vraku. Při vytahování lana , na kterém byl opět  uvázán člun, prodřelo se lano o zábradlí a člun byl zase ztracen.A potom spustili člun č. 6. Počasí se začalo uklidňovat, nebyly poryvy větru a barometr šel nahoru. Moře ale stále bylo rozbouřené. V člunu seděl první a třetí důstojník a šest veslařů, asi 100 yardů  (91 metrů) od vraku na straně návětrné, když se člun dostal na vodu. K vraku driftoval po větru. Z přídě vraku mu hodili házečku , pomocí které přistál u jícnu č. 1. Blíže k prostředku lodi to nešlo, tam bylo zábradlí pod vodou a člun mohl být vržen vlnami na vrak jako na skálu.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Dvanáct lidí se konečně po různých obtížích dostalo do člunu. Byli značně vysílení. Člun byl při tom tak poškozen, že ho námořníci nechali plavat. Čekalo se n zlepšení počasí. Až čtvrtý den záchranných akcí po půlnoci spustili na vodu člun č. 3. Do jeho posádky se přihlásil Wilson Beers. „Pluli jsme pod velením prvního důstojníka Millera s devíti veslaři k vraku Antinoe. Přiblížili jsme se v rozbořeném moři kolem zádi a zachytili se u palubního jícnu č. 1. Počasí v té době polevilo, bylo skoro bezvětří a měsíc pěkně svítil. Moře však bylo silně zvlněné  a mohutné vlny dorážely přes příď Antinoe. Měli jsme co dělat, abychom vesly a háky udrželi člun v takové poloze, aby se neroztříštil o bok vraku a zbývajících 13 ztroskotanců se k nám mohlo dostat. Zlomili jsme při tom 15 vesel. S tím jsme počítali a měli jsme zásobu. Zpátky na Roosevelta jsem se dostali šťastně , bez nehody a všechny jsme vylodili. Kapitán Tose byl velmi vysílen, ale nejdřív poděkoval kapitánu Friedovi a pak teprve se nechal ošetřil lodním lékařem.“


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Pan Beers sloužil tenkrát jako palubní dayman. Jako student si chtěl prohlédnout Německo a dal se proto najmout jako námořník. Na legii jsme také  svého času vezli dva studenty – turisty. Jeden pracoval na palubě, druhý loupal brambory v kuchyni.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">A malá historka o panu Beersovi:


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Pan Beers měl v Praze milenku a když odjížděl do své vlasti, daroval jí při loučení nádherný norkový kožich. To bylo závisti a vyptávání, když se vněm Anička objevila ve společnosti svých přítelkyň. Ten prý vás musel mít rád, co to bylo za Američana, jak se k vám choval a jedna zvlášť závistivá se rovnou zeptala: „Co jste s ním, prosím vás, musela dělat?“ Pohotová Anička odsekala: „Co bych s ním dělala? Nechala jsem si pouze zkrátit rukávy…“.Autor:

kapitán dálné plavby Jan Hakl (1895-1973),

absolvent námořní školy v jugoslávské Pule,

velitel lodi Legie (1929-1930) a řady našich lodí po 2.světové válce

uveřejněno v podnikovém časopise Zpravodaj ČNP 4/1967


Číhá na nás tajfun


Bylo uprostřed léta a v oblasti Východočínského moře, kterou jsme měli na zpáteční cestě z Číny (původní druhá cesta naší první lodi Republika) proplout, bylo období největších mořských bouří Tajfunů! Tento název vznikl patrně z čínských slov „ta“, což znamená velký a „fun“ je vítr. Tajfun je ničivá silná vichřice o rychlosti větru někdy hodně nad 100 km/hod. V oblasti Indického oceánu se tento živel také vyskytuje hlavně v Bengálském zálivu a tam mu říkají cyklon. V Karibské oblasti, kde také řádí se jmenuje hurikán.

Před vyplutím z Tsingtao zachytil náš lodní telegrafista varování, že východně od Filipín vznikla tropická cyklona, z které pravděpodobně vyroste tajfun. Tak se také stalo. Brzy byla tato cyklona pojmenována dívčím jménem Caren. Jména dostávají všechny tajfuny v této oblasti podle abecedy v pořadí, jak přicházejí za sebou v kalendářním roce. Caren byl v tomto roce tedy již třetím tajfunem. Kapitán i důstojníci dobře věděli, že síla tajfunu je ničivá a třeba se mu stůj co stůj vyhnout nebo alespoň se od něho co možná nejvíce vzdálit, přesněji řečeno vzdálit od jeho oka, poněvadž čím blíže středu, tím je vítr silnější.

Ano, před tajfunem se musí utéct, a to co nejdál od jeho centra. Co ale mají dělat na břehu, když se tam taková zkáza žene tam  nemají možnost někam utéct. Víme, že se konají na břehu včas nutná opatření, ale často si tajfun na pobřeží vyžádá i řadu lidských obětí a způsobí velké škody. Pobřeží je ničeno záplavami, jak vlivem vysoké mořské vlny, tak i nepřetržitými lijáky, které tato bouře přináší. Tajfuny mají různou velikost zasažené oblasti. Rozbouřené moře může mít průměr i několik set kilometrů. V samém středu celého systému je takzvané oko, kde je bezvětří, zato vlnění je hrozné, když po přechodu oka začne vichřice z opačného směru. Vítr totiž kolem oka spirálovitě víří, na severní polokouli směrem proti hodinovým ručičkám a na jižní polokouli opačně. Je málo lodí, které oko takové bouře propluly. Každá loď se stará oku vyhnout, a to co v největší vzdálenosti. S tou také síla větru ubývá. V roce 1970 přešel cyklon přes Bangladéš a zanechal po sobě kolem milionu lidských obětí. Tyto ničivé bouře mají své skoro pravidelné trasy, po kterých se pohybují, dá se předem předpokládat jejich směr, ale nikdy na to nelze spoléhat. Může se stát, že najednou změní nečekaně svůj směr pohybu i rychlosti. V tomto případě nemám na mysli směr a rychlost větru, ale pohyb celého systému.

Loď Republika byla naložena a připravena k vyplutí z přístavu Tsingtao. Plout se přece musí. Kapitán Klos prostudoval pečlivě povětrnostní situace a soudil, že tajfun Caren se bude pohybovat směrem mimo naší trasu a zasáhnout by nás mohl maximálně jen svými vzdáleným okrajem. Rozhodl se proto z přístavu vyplout. Na širém moři však zachycené meteorologické zprávy z různých stanic nebyly jednotné. Nezbývalo nic jiného, než pokračovat v plavbě a rozhodovat se podle aktuální situace. Podle směru větru a jeho síly, rychlosti poklesu atmosférického tlaku se dá určit přibližná poloha středu tajfunu. Náš tajfun zatím nabíral na síle a změnil nečekaně směr na nás. Kapitán ihned změnil kurz, abychom se co nejvíce od něj vzdálili, ale to už bylo pozdě. Moře bylo rozbouřené a rychlost lodi byla malá. Tajfun nás zasáhl svým levým okrajem a tak jsme se ocitli ve velmi vážné situaci. Loď se zmítala na vysokých vlnách , které často zaplavovaly celou zadní polovinu lodi. Vzpomínám si, jak jsem vždy s napětím čekal, zda se vůbec záď lodi vynoří. Měl jsem pocit, že se musí posádka na zádi v kabinách utopit. Doba zanoření zádi se mně zdála nekonečná. Do lodních prostorů se dostala voda. Do strojovny pronikla prasklinou v pošívce. Ocelový plát byl totiž v tom místě úplně prorezavělý. V kabinách na zádi byla voda tak vysoko, že na dolních postelích plavaly matrace. Chlapci museli ležet na horních lůžkách. S hrůzou sledovali, jak voda pomalu stoupá. Ze strojovny se dala voda přece jen čerpat, ale z kabin to nešlo. Pravý záchranný člun byl utržen a naražen do světlíku strojovny. Levý člun se utrhl na jednom konci a visel kolmo k hladině. Kapitán přikázal Toníkovi Kantnerovi, palubnímu kadetovi, aby ho šel odseknout. Bylo třeba sekerkou přeseknout lana kladky. Příkaz mu nedal způsobem, že musí být splněn, řekl mu, má-li obavu ke člunu jít, nemusí, stejně se dříve nebo později utrhne. Jeho nárazy na bok lodě byly ale hrůzostrašné. Tonda bez řeči šel a člun uvolnil. Spadl na hladinu a zmizel od nás jako bílá labuť. Byt malý rozdíl mezi dnem a nocí. Vzduch byl prosycen vodou, obloha tmavě zatažena, úplně jsme v tom napětí ztratili pojem o čase. Postavit se na křídlo můstku bylo nemožné, takový tam byl vítr, že vytrhával zapuštěná prkýnka ze zábradlí na křídlech můstku. Ta lítala jako dětská vrtulka vystřelená pomocí drátěné spirály. Jen to vždy vydalo zvuk jako když letí vážky. Všichni jsme byli již smířeni s tím nejhorším, přestali jsme pomalu doufat, že se takové peklo dá přežít. Velitel dal příkaz telegrafistovi vysílat tísňový signál SOS. Na tento signál se ihned ozvala anglická loď Johnstar, o pomoci však nemohla v tuto dobu být vůbec řeč. V takové situaci se nedá manévrovat, ale snažili se nás alespoň povzbuzovat. Oni zavčas tajfun obešli, v nesnázích jako my nebyli. Najednou se nečekaně ukázalo světlo lodi na našem pravoboku. Snažil jsem se s touto lodí navázat spojení světlem. Loď neodpovídala a její světla často na delší čas mizela za vlnami. Vyslal jsem jí i signál SOS, ani jej nepotvrdila a záhy světla zmizela a už se neukázala. Později jsme se pak dověděli, že Caren měl na svědomí několik lodí. Možná to byla jedna z nich.

Posádka se chovala statečně. Někteří si nebyli ani vědomi v jak nebezpečné situaci se nacházíme. Hlavně ti, kteří bydleli ve středu lodi, tam se voda do kabin nedostala. Někteří byli apatičtí, jiní zcela normální. Topič Lahoda si v Číně koupil čínské housle, které se drželi mezi koleny, byly snad jenom dvoustrunné. Klidně si na ně fidlal, tajfun netajfun. Lodní hospodář si smutně rozložil šatičky pro své malé děti na posteli a vzpomínal asi na svoje drahé doma. Mne napadlo napsat dopis na rozloučenou. Měl jsem jej připravený společně s fotoaparátem Leica, ve kterém byl film s exponovaným filmem z Číny. Oboje jsem vložil do plechovky a vodotěsným uzávěrem. Přál jsem si, aby v případě nejhoršího plechovku někdo někdy našel. Naštěstí jsem ji do vody házet nemusel. Lodní lékař Mudr. Dobiáš, později přednosta psychiatrické kliniky v Praze, procházel všechny kajuty a podával veliteli zprávy o náladě posádky. Byl velmi odvážný. Vysloužil si pak navždy titul tajfunového lékaře.

Bojovali jsme o bytí a nebytí téměř tři dny, od 16. do 18. srpna 1952. Ten poslední den je dnem mých druhých narozenin. Pomoc na naše volání nabídlo více lodí, ale až jsme byli z tajfunu venku. Kapitán se rozhodl pro anglickou osobní loď Eastway, která byla k nám nejblíže. Po uklidnění bouře se objevila v naší blízkosti a doprovodila nás k ústí řeky vedoucí do šanghajského přístavu. O doprovod kapitán požádal hlavně proto, že jsme byli bez záchranných člunů a nevěděli jsme, v jakém stavu je loď. Kdoví, jestli takových děr, jako byla do strojovny nebylo více. Když pak na vnější rejdu připluly čínské remorkéry s čerpadly, byla anglická loď propuštěna a pokračovala ve své plavbě. Začalo se ihned s čerpáním vody z prostorů kabin na zádi. Všem se nám moc ulevilo, každý toužil po spánku, nespali jsme dvě noci. Já jsem si stále oplachoval oči studenou vodou a bralo mně na spaní i ve stoje jako koně. Stále jsme si nebyli jisti, zda nemáme vodu v lodních skladištích. Svítil jsme stále na bok lodi a pozoroval, jak je vysoko paluba od hladiny. Uvědomil jsem si velmi dobře co je to tajfun a slíbil jsem si, že v budoucnu se mu musím vždy vyhnout na sto honů. Neškodí to poznat na vlastní kůži, ale když už to musí být, tak opravdu jen jednou v životě a nikdy více.

Za bouře jsem si říkal, že pokud se z toho dostanu tak mne na moři nikdy více neuvidí. Jsem si jist, že nás takto uvažovalo více. Jen co jsme se uvázali u nábřeží v šanghajském přístavu, všechno z nás opadlo a o zanechání našeho řemesla nabylo už řeči. Jí sám jsem si nadělal moc nepříjemností, když jsem v Šanghaji řekl jednomu našemu diplomatovi, který se snažil projevit s námi soucit asi toto: „Nemusíte nás litovat, vždyť jsme všichni živí a až na jednoho i zdraví. Hospodář nám vyplatí „many“, vyrazíme si do ulic někam se trochu pobavit a na vše zapomeneme. Život půjde dál“. To jsem si ale zavařil. Do Prahy šla pak zpráva, že třetí palubní důstojník neměl nic na starosti, než si vybrat zálohu a k tomu použil anglického slova money. Možná, že kdybych řekl „děngy“, tak bych měl pokoj. Různě bývá. Když jsme pak otevřeli lodní skladiště, zhrozili jsme se. Potvrdily se naše obavy. Ve skladištích byla spousta vody a z rudy se stalo bahno. Je skutečně zázrak, že jsme se na vlnách nepřevrátili, kdyby se bahno přelilo na jednu stranu. Jednou se potopila sovětská loď s rudou, která byla naložena zmrzlá. Po jejím roztání v teplých vodách se dal náklad do pohybu a loď se převrátila. Dalším příkladem byla naše loď Blaník. V kubánském přístavu byla naložena vlhká ruda, to byl však tuším koncentrát. Po krátkém čase plavby se ruda sesedla, loď dostala náklon a kapitán se musel vrátit zpět na Kubu.

Voda do lodních skladišť se dostala přes obšívku, když byl lodní trup silně namáhán. Ocelové pláty obšívky nebyly svařované, ale nýtované. Celá spousta nýtů byla přeseknuta ve spojích plátů a hlavice byly popadané ve skladištích. Bylo jasné, že loď nemůže pokračovat v plavbě. Bylo rozhodnuto náklad vyložil a loď nechat v Šanghajské loděnici důkladně opravit. I když se ukázalo, že jsme koupili skutečně loď stařenku, sice pěkně pomalovanou, ale velmi churavou, věřili jsme jí, vždyť v tajfunu se na vlnách držela jako kachna, byla to prostě naše dobračka Republika. Tak ji nazývali námořníci i v dalších časech její služby.


Autor: kapitán dálné plavby Antonín  Fojtů (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v Polsku, velitel řady našich námořních lodí

z knihy „Tisíckrát prokleté moře a přesto jsem se vždycky rád k tobě vracel……“


Byl jsem u toho – když řádil tajfun


Na zpáteční cestu lodi Republika z Číny v roce 1952 bylo naloženo v Číně něco málo kusového nákladu a plný náklad sypané železné rudy z přístavu Tsingtao.

Po vyplutí lodě z Čínského moře na Tichý oceán se loď dostala do mohutné tajfunové bouře, ve dnech 17. Až 19.srpna 1952, která, dá se říct, že celou loď silnými údery vln roznýtovala (byly ještě nýtovaná nikoli svařovaná) takže prosakovala do ní voda a bylo nebezpečí, že se potopí. Proto velitel kpt.Klos nařídil vyslání SOS.Naštěstí po dvou dnech se bouře uklidnila, avšak loď byly přetížena nákladem a prosáklou vodou, proto přijala jako vděk asistenci hongkongské lodě EASTWAY, která nás doprovodila zpátky k čínskému pobřeží, k ústí řeky Yang-se. Tam se nás chopily avizované čínské záchranné remorkéry, současně začaly s vypumpováním vody a vlečením proti proudu řeky na loděnici do Šanghaje.

Rozsah oprav byl značný, čínští opraváři z Republiky prakticky udělali novou loď. Opravy však trvaly 2 roky až do léta r.1954 rovněž z důvodu menší zkušenosti opravářů loděnice.


Epilog:

Psychologové a odborníci shodně tvrdí, že ta série nešťastných náhod s tajfunovou katastrofou lodi Republika kladně „pošimraly“ naši národní ješitnost k tomu, aby naše flota nadále pokračovala a tak dokázali světu, že dokážeme být nejen všeuměly a kutily, ale také dobrými námořníky, což podle ocenění našich posádek v zahraničí se do písmene potvrdilo.


Autor:

kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v Polsku, velitel řady našich námořních lodí


Ve spárech tajfunu


Šedesátiletý Josef Půhonný starší (tenhle přívlastek mu musíme dát proto, že na moři jezdí i jeho tři synové, z nichž jeden je také Josef) byl mezi těmi, kdož tvořili posádku našich lodí od prvopočátku. Však také z mladšího námořníka pře staršího se vypracoval až na bocmana neboli loďmistra.

Už 25 let to bylo, kdy zažil první plavbu. Na lodi Republika. A hned dramatickou, jak ani dramatičtější být nemohla.

Dne 10.ledna 1952 vyplouvala slavnostně naše loď z přístavu Gdyně na první dálkovou plavbu.Nyní je červenec a velitel lodi kapitán Bohumil Klos, přivedl loď do Čínského moře.

Včera vypluli z přístavu Tsingtao. Ne moře klidné nebylo, silný vítr s drobným deštěm byl velmi nepříjemný. Posádka si myslila – hleďme, jaký je doprovodný znak tajfunu.

Jistě, však loď o něm zachytila hlášení, které označovalo jeho směr, ale také zánik na pobřeží. Proto ten klid v duši.

Jenomže ono bylo ještě hlášení další, které už loď nepřijala. Říkalo a varovalo se v něm. Tajfun se od pobřeží nerozbil, ale od něj se odrazil a změnil směr.

Lodi se ohlásil jinak. Rostoucím rychle se ženoucím černým mrakem. A moře začalo bouřit. Naše loď se stala hříčkou větru i vln, létala jako krabička od zápalek. Rány, hrozné rány, připomínající dělové salvy. To vlna i poryvy větru narážejí na palubu. Teď se utrhl pravý záchranný člun, veliteli se stále obtížněji daří „štormovat“, najíždět proti vlně. To už přece není moře, to je vřící kotel. Kabiny i kuchyně zatopeném loď nabírá vodu. A starší námořní vlci (tenkráte ještě byli v naší posádce i cizinci) se shodovali v názoru: „Půjdeme ke dnu….“

Loď vysílá signál SOS. Zachytila ho velká anglická loď, ale přiblížit se nemohla. Alespoň tedy, jak říkají, vartovala, kdyby snad přece jen došlo k nejhoršímu.

Kapitán s obrovskými potížemi řídí loď k pobřeží, k přístavu Šanghaj. Polach je i tam, o zápasu naší lodě se již ví. Připlouvají dva záchranné remorkéry. Jenomže i jejich boj se zdá býti marným.


Pak Přece. Jednomu z nich se podařilo přiblížit a obratnou manipulací dopravit na loď čerpadlo. Hned ale musel pryč, rozbil by se o loď, rozbil by i loď. To by znamenalo konec.


Čerpadlo dostává posádka do běhu. Alespoň trochu se sténající lodi ulevuje. A naše Republika se vlastní silou dostává na rejdu Šanghaje.


Toto peklo trvalo 54  hodin. Nikdo z posádky na ně do smrti nezapomene. Však i loď se z toho „otřesu“ léčila v docích hodně dlouho.

Autor:

Josef Půhonný

námořník a loďmistr,

na první Republice i řadě dalších našich námořních lodí

Cyklón
Naše loď měla docela štěstí na počasí, i když nelze říct, že by se nám bouře vyhýbaly. Snad jsme ani rozbouřené moře moc nevnímali, když jsme svoji loď považovali za vysoce bezpečnou. Přesypání rudy nehrozilo, když malé nákladové prostory byly téměř úplně zaplněny. Náklad se neměl kam přesypat. Kdyby se stalo například, že by se poškodilo dno lodi, voda by se dostala jen do balastového tanku, nikoliv do lodního skladiště. Tyto obavy tedy odpadly. Cítili jsme se proto na Košicích velmi bezpečně. Horší pocit jsme ale měli, když bylo potřeba projít za bouřlivého počasí tunelem, který vedl ze zadní nadstavby na příď. Jeho délka byla kolem 150 metrů, vedl v podpalubí a hlasité zvuky z namáhání lodního trupu působilo až depresivně. Tento pocit se ještě znásobil, když se našel takový „dobrák“, že vám zhasl světlo, když jste byli uprostřed tunelu. Tma nepříjemné pocity vždycky zvětší. Tuto chodbu jsme používali pro přechod za bouřlivého počasí do skladiště na přídi, když při plně naložené lodi byla hlavní paluba neustále pod vodou.


Největší bouři, kterou jsem na Košicích zažil, byl cyklón, který nás zastihl v indickém přístavu Marmagoa. Během nakládky železné rudy jsem dostal zprávu, že se k nám přibližuje cyklón, který se vyvinul někde v Bengálském zálivu. Dal jsem příkaz zesílit uvázání lodě u nábřeží. Použili jsme všechna úvazná lana, která byla na lodi k dispozici. Druhého dne se skutečně bouře přihnala. Vítr postupně nabíral na síle, provázen tropickými lijáky. Přístavní dělníci zavčas loď i přístav opustili. Aby nám do rudy příliš nenapršelo, musela se lodní skladiště zavřít. Nepodařilo se však uzavřít jedno ze skladišť pro poruchu ovládacího mechanizmu, takže případné úvahy o eventuálním opuštění přístavu obdobně jak tomu bylo s lodí Kladno v Japonsku, když přicházel tajfun, byly bezpředmětné. Byl jsem vždycky přesvědčen, že za bouře je pro loď bezpečnější, když je dále od břehu, což někteří námořníci nemohli nikdy pochopit. Když dosáhla bouře svého vrcholu, byla loď silným větrem od nábřeží odtlačena a některá úvazná lana nevydržela a praskla. Nebylo v naší moci se k nábřeží přitáhnout na lanech, ta by hned praskla, proto jsme lana jen hlídali, aby byla všechna stejně napnuta. Pro hustý déšť jsme pořádně neviděli ani molo. Měl jsem obavy, abychom se od nábřeží neutrhli, co by pak s námi bylo, jsem si nedovedl ani představit. Přístav byl liduprázdný, nikdo by nám nemohl pomoci. Když po probdělé noci se vítr utišil, v přístavu bylo boží dopuštění. Za naší zádí byla potopena indická pobřežní plachetnice a celá posádka byla vylezena na stožárech. Jugoslávská loď se utrhla i s uvazovací bójí a celou dobu manévrovala na rejdě. Japonskou loď, která stála na rejdě to vyhodilo na kameny nedaleko přístavu. Všechny havárie se však obešly bez ztrát na lidských životech. Osud lodí v přístavu přístavní orgány asi nezajímal, co mne velice překvapilo. Řekl jsem si, že kdybych se znovu dostal do podobné situace v tomto přístavu, zavčas bych prchal na širé moře řídě se úslovím, že raději tři dny v bouři na moři, než jeden bouřlivý den v nechráněném přístavu.Autor:

kapitán dálné plavby Antonín  Fojtů (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v polské Štětíně,

velitel řady našich námořních lodí

z knihy

Tisíckrát prokleté moře a přesto jsem se vždycky rád k tobě vracel……


Uragány severního Atlantiku


style="MARGIN: 0cm -0.1pt 0pt 0cm; tab-stops: 496.15pt 18.0cm">Jak vznikají tropické cyklóny a co vlastně jsou? Především strašný přírodní úkaz. který představuje pro námořní dopravu velké nebezpečí. Destruktivní činnost uragánů, vzniká následkem společného působení kolosální síly větru, ohromného množství vody ze srážek, bouřkového vzedmutí úrovně oceánu a tvořících se gigantických vln.


Zabránit vzniku tropických cyklónů prozatím nelze. Je proto velmi nutné získat údaje o síle, rychlosti a směru pohybu blížícího se uragánu, aby bylo možno včas učinit opatření k obraně. I když dnes mají velké a rychlé lodě vysoké plavební vlastnosti a jsou schopny čelit bouřím a uragánům, četné havárie a případy zkázy lodí v cyklónu svědčí o tom, . že je nutno se tropickému cyklónu vyhnout.

Tropické cyklóny jsou plošně poměrně; nevelké vichry s ohromnými energetickými zásobami. Tvoří se. hlavně  létě a na podzim ~a obou polokoulích v oblastech mezi 5 – 250° zeměpisné šířky nad teplým povrchem oceánů. Na zeměkouli vzniká ročně průměrně 70 tropických vln. Podle smlouvy mezi meteorology celého světa z roku 1953 je každý tropický cyklón, jehož rychlost větru dosahuje víc jak 17 m/s, pojmenován na severní polokouli ženským jménem a na jižní mužským. Seznam jmen se sestavuje na, počátku roku podle abecedy. V Atlantickém oceánu vznikají tropické cyklóny pouze na severní polokouli. Odborníci došli k závěru, že většina atlantických uragánů se rozvíjí z pasátových vln. Další z variant říká, že formování tropických cyklonů způsobují procesy probíhající v atmosféře středních pásem. Ne všechny vznikající cyklóny mají destruktivní sílu; přicházejí do stádia bouře pouze za podmínek spolupůsobících na jejich intenzívní rozvinutí.

Tlak v centru tropického cyklónu obyčejně dosahuje 980 - 950 mb /milibarů, někdy padá i pod 900 mb. V závislosti na oblasti vzniku, hodnotě atmosférického tlaku v centru a na stádiu rozvinutí se diametr tropického cyklónu pohybuje od loď do 600..námořních mil i více. Čím větší průměr, tím větší uragán.

Charakteristickou vlastností tropického cyklónu jsou neobyčejně velké rozdíly barometrického tlaku blízko centra - na 100 km 40 - 60 mb. Podle rychlosti větru se tropické cyklóny dělí na tropické bouře, jejichž rychlost větru dosahuje 17 - 33 m/s a tropický uragán, jehož rychlost větru je vyšší než 35 mIs.

Beaufortova stupnice se pro charakterizování síly větru v tropickém cyklónu nehodí. Ke 12 balům v této škále se připočítává ještě 5: poslední 17. bal odpovídá rychlosti větru 130 m/s - 460 km/hod. Takové rychlosti není možno změřit obyčejnými přístroji. Na rychlost větru se usuzuje z destruktivních následků, které za sebou nechávají uragány. Krátce po svém vzniku se tropické cyklóny.. pohybují z východu na západ nevelkou rychlostí .(10-15 uzlů). Přibližně na 20 - 30 stupňů severní šířky tropické cyklóny mění směr, odklánějí se k severu a dále  k severovýchodu. Za "bodem změny směru" /26 - 28° severní šířky/ se rychlost tropického cyklónu zvyšuje na 20 - 25 uzle a více.

Trasy pohybu tropických cyklónů mají nejrůznější tvar /smyčky, vlnovky aj./ a nikdy se neopakují. Po přemístění na souš (severoamerický kontinent, ostrovy) obvykle rychle mizí velké barometrické rozdíly, což je následkem změny teplot nad mořem a pevninou.

Doba života tropického cyklónu od chvíle vzniku do ' přechodu do středních šířek nebo na souš je v průměru šest dnů, někdy ale může trvat dva - tři týdny.

V centru tropického cyklónu se vytváří zóna ticha - oko bouře" s diametrem 30:-50 mil, někdy až 150 mil. Panuje zde silné vlnobití:, které znamená pro loď velké nebezpečí. K oku bouře se připojuje. zóna uragánových větrů a maximálních dešťů.

Šířka tohoto pásma je řádově 30 - 80 mil, rychlost větru většinou převyšuje 50 - 60 mil. Postupně tato zóna přechází do zóny štormových větrů, jejichž rozměry se pohybují v širokých předělech.

S vypouštěním meteorologických družic země, vznikla možnost obhlédnout celou tropickou zónu. Jejich praktické.využití vyřešilo úkol hledání a. zkoumání tropických cyklónů na trase dlouhé více než 7 000 km. .

Existuje dostatek příznaků, podle nichž se tropické cyklony dají na snímcích rozeznat. Základním z nich je struktura oblakového masivu. Např. rozvinuté tropické cyklóny charakterizují izolovaným kompaktním masivem oblak, který připomíná formou otisk se spirálovitým větvením na.okraji. V jeho centru je vidět oko bouře. Trasu pohybu tropického cyklónu lze určit podle pozic jeho center, která jsou určována pomocí družicových údajů.

Oblakový:systém tropického cyklónu se charakterizuje následujícími základními parametry:

1. oko bouře

2. pásy péřovitých oblak

3. trhliny oblačnosti v centrální části deprese.

Je -zjištěno, že čím-.je větší oblačnost, tím menší je tlak v tropickém cyklonu.

Díky" družicím se podařilo strukturu cyklonu prozkoumat. V současné době se údaje získané z družic široce využívají pro předpověď odhadnutí síly uragánu podle jeho rozměrů a stádia. Jsou rozpracovány přibližné způsoby určení tlakového .pole. V ,budoucnosti může být informace získaná z družice použita k výzkumu možností aktivního působení na uragány.

Důležitou roli při objevování tropických cyklonů a při studiu jejich struktury hrají také meteorologické radiolokační systémy umístěné na lodích a na stanicích na březích.Severního Atlantiku na ostrovech podél jihovýchodního pobřeží Severní Ameriky .

Kromě toho ke zjišťování a studiu uraqánů napomáhají speciální lodě - "lovci uragánů"'  a letadla. Při' plavbě v oblastech, kde je možnost výskytu tropického cyklónu, musí navigátoři zvláště pozorně sledovat změnu počasí.

Příznaky přibližujícího se tropického cyklónu jsou následující:

- neobyčejně prudké snížení atmosférického tlaku (během 12 - 15 hodin před; přiblížením cyklónu) ,

- změna stávajících forem oblaků - péřovitá oblaka se zaměňují péřovito-vrstevnatými a vysokokupovitá - kupovito-deštivými, prudký déšť s narůstající intenzi tou, zesílení větru. Poslední příznak už značí, že uragán je blízko.

Předzvěstí tropického cyklonu je také mrtvá vlna, která jde z centra uragánu.

Čas přesné prognózy směru pohybu tropického cyklónu zatím nepřevyšuje 12 hodin. Za tuto dobu se skutečný směr jeho pohybu může různit s předpovědí o 20 – 25° a za 24 hodin může.chyba dosáhnout 90 –loď zvláště v severních šířkách výše 25°. Proto je nutno přijímat každou novou zprávu o poloze tropického cyklonu ( a předpokládaném pohybu a v případě nutnosti provést odpovídající manévry.

Hrozbu znamená i tropický cyklón daleko od lodi. Je nutno nepřetržitě sledovat jeho vývoj a pohyb, zanášet údaje na mapu a v případě; že se loď blíží k cyklónu, změnit trasu plavby.

Když sestavují varování před tropickými cyklóny, používají meteorologické služby také informace o počasí, které dodávají lodě. Kapitáni lodí, které se nacházejí v odpovídající sezóně v oblasti, kde je možný vznik tropických cyklónů, jsou povinni vyslat štormová varování nejbližší radiostanici na pobřeží, zjistí-li, že vše nasvědčuje vzniku tropického cyklónu.

Zkušenost ukazuje, ze bez ohledu na uvážlivost a míru ostražitosti se ne vždy povede vyhnout se centru cyklónu na dostatečnou vzdálenost. Největší problém nastává, je-li loď omezena ve výběru kursu či v severních šířkách 5 – 15°, kde uragán prudce mění směr a rychlost. V těchto případech musí loď většinou za špatné viditelnosti manévrovat v zóně štormových větrů, které mají při silném vlnění poryvový charakter.

Odborný rozbor a mnohaletá zkušenost z lodí doporučuje následující pravidla manévrování ve štormové zóně tropického cyklónu:

Loď, která se dostala do nebezpečné čtvrtiny uragánu, musí změnit kurs tak, aby vítr vál.z pravého boku. Je nutno plout'maximální možnou rychlostí, aby se loď vzdálila od centra cyklónu a jeho trasy pohybu na vzdálenost, zabezpečující bezpečnost dalšího pokračování plavby lodi k cíli. Jestliže se loď dostala do blízkosti centra cyklónu, nemůže plout plnou rychlostí, je lépe snížit rychlost na minimum a zmenšit úhel k vIně tak, aby vítr byl - jako v prvním případě - z pravého boku, tj. začít štormovat a pokusit se, aby oko cyklónu prošlo zprava za zádí lodi. Výběr úhlu odchýlení závisí na charakteristikách lodi a nákladu. V nejhorším případě - kdy je loď poblíž oka bouře - je nutno nastavit větru pravý bok. Při tom se loď bude, i když s malou rychlostí zánosu, vzdalovat od centra cyklónu. V tomto případě je vhodné zaba1astovat loď tak, aby. měla boční náklon 2 – 3° na návětrnou stranu, což .zmenší boční výkyvy. Loď při tom plavněji klouže přes.hřeben vlny. Mimo to se doporučuje vypouštět olejový pytel z návětrné strany.

Možnost přechodu lodi z nebezpečné do bezpečné čtvrtiny se určuje vzdáleností do .linie dráhy tropického cyklónu a vztahu jejich rychlostí. Při provádění tohoto manévru je nutno počítat s možnými chybami v určení polohy lodi a uragánu, a rovněž s možností změny rychlosti a dráhy pohybu uragánu.

V centrální části tropického cyklónu je téměř bezvětří a silné křížové vlnění, které má velký vliv na lodě s nedostatečnou nebo sníženou stabilitou. Manévrování lodi v zóně oka bouře je nutno provádět tak, aby obnovené silné poryvy větru libovolných směrů směřovaly na příďové kursové úhly.


Autor:

kapitán dálné plavby Miroslav Štěpánek (*1943),

absolvent námořní školy v Oděse (SSSR), velitel řady našich námořních lodí

zpracováno podle zahraničních materiálů

uveřejněno v podnikovém časopise Maják


Tsunamis


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Mezi dalšími navigačními nebezpečími, které jsou poměrně málo známé, patří seismické vlny – tsunamis. Tsunamis je také jinak nazývána jako seismická vlna, tj.vlna vytvořená prudkým pohybem dna moře nebo oceánu, případně výbuchem podmořské sopky neb i jiné činné sopky v blízkosti vodní hladiny. Jinými slovy, tyto vlny se rodí v epicentrech zemětřesení a obzvláště pak v hlubokých příkopech a propadlinách oceánu. Na dně mořském dochází při tom k prudkým zdvihům a poklesům rozsáhlých částí zemské kůry. Podle odhadu největší výška vzestupu hladiny moře nad epicentrem dosahuje jen asi 2metrů, avšak potenciální energie nahromaděná v tomto sloupci skýtá nepředstavitelnou sílu a nebezpečí jak pro lodě, tak i pro pobřeží. Když taková vlna dorazí ke břehu nebo do pobřežních vod, dostává vzhled svislé stěny , jež často dosáhne fantastické výšky až 30 metrů.Ničivá síla této vlny dokáže převracet lodě a vynášet je na pevninu a ničit pobřeží do hloubky několika kilometrů v případě, že pobřeží není hornaté. Pokud i v dnešní technicky vyspělé době zmizí za tajemných okolností nějaká loď, což se stále ještě podle zpráv v tisku stává, má ji určitě na svědomí tsunamis.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Na lodích je možné provádět prevenci proti tsunamis tím, že se stále provádí bedlivá observace obzoru dokola lodí. Obzvláště se to týká oblastí se zvětšenou sopečnou činností. Observace je snadná během dne nebo měsíční noci. Horší je během omezené viditelnosti, během bouřlivého počasí nebo během tmavé noci. Všeobecné pravidlo k obraně proti tsunamis neexistuje.V případě, že tsunamis byla zahlédnuta stráží z navigačního můstku a obvykle to bývá již nedaleko – je nutné okamžitě snížit obrátky lodě na minimum a zároveň natáčet loď přídí proti vlně, jak se to dělá při známém „štormování“ . Pokud je někdo z posádky na palubě, je třeba upozornit na nebezpečí signálem „všichni ke člunům“. Pokud tento případ nastal v noci, nedoporučuje se vyhlašovat poplach posádce, která spí, neboť z důvodu prudkých a náhlých přechylů lodi je bezpečnější náraz vlny přetrvat v horizontální poloze, tj. v lůžku.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Mezi nejčastějšími oblastmi výskytu tsunamis je Pacifický oceán (je známo, že 70% všech sopek na světě je rozseto v oblasti Tichého oceánu). Jsou to zejména oblasti mezi severovýchodním břehem Asie a Austrálie. Tsunamis se rovněž vyskytují na Atlantiku mezi Azorami a Madeirou, dále na východ od skla sv.Petra a Pavla a rovníku, dále kolem pobřeží Severní Ameriky a rovněž Ameriky Jižní. Sporadicky se vyskytují rovněž na Černém a Kaspickém moři, zatím co na Baltiku známé nejsou.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Tsunamis obvykle dělíme na:


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2">1.      vlny seismické podélné, které vznikají pohybem mořského dna


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2">2.      vlny seismické příčné, které vznikají při zemětřesení na pobřeží a výbuchem sopky u pobřeží neb na ostrově neb rovněž sopky pod vodou.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Vlny seismické podélné se pociťují na volném moři nedaleko epicentra jako velmi silné otřesy trupu lodi. Tyto otřesy bývají tak silné, že se všeobecně soudí, že loď narazila na překážku pod vodou. Po zadokování lodi se však marně hledá poškození trupu a stop po najetí na mělčinové dno. Tak se také stalo mnohokrát., že kapitáni lodi , kontrolující hloubku moře podle mapy, zaznamenávali a hlásili neznámou překážku pod hladinou v místech, kde hloubky moře byly značné.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Zdůrazňuje se ještě jedna okolnost, že tam, kde hloubka moře rapidně klesá, výška podélné seismické vlny značně vzrůstá. Setkání s takovou vlnou se stává velmi nebezpečným i pro velikou loď a při nejlepším může způsobit vážnou havárii (poškození nástaveb, trupu lodi, stěžňů a komína, utržení záchranných člunů atd. Rychlost šíření podélné seismické vlny je až 1500m/sec.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Nejnebezpečnější vlnou je však vlna seismická příčná. Pro ilustraci příklad:


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">V roce 1883, kdy vybuchla sopka Krakatau vznikla ohromná vlna, která smetla ze sousedních ostrovů Sebezi a Sebeku všechno obyvatelstvo a silnou vrstvu půdy. V jednom přístavu na Jávě utrhla z kotvy menší válečnou loď a vynesla ji do zázemí 3 km hluboko do výše 9 metrů. Výška této vlny docházela místy až do 35 metrů. Počet obětí na lidských životech důsledkem této strašné vlny byl 36 tisíc lidí.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">Příčné seismické vlny dokážou proběhnout celým oceánem. Uvedená vlna proběhla od Krakatau do Indického oceánu, dále na oceán Atlantický, kde v jedné části doběhla k mysu Horn a v druhé části se dokonce objevila po 32 a půl hodinách v kanále La Manche. Parametry této vlny byly opravdu vyjímečné: délka 524 tisíc metrů, perioda 3480 vteřin a rychlost šíření se 189m/sec.


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt">


Autor:

kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v Polsku, velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v podnikovém časopise Zpravodaj ČNP 1/1968


Fenomenální vlny (Freak Wawes)


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt">Na většině mořích a oceánech se vyskytují záhadné, náhlé, hrozivé vlny o výšce 20 až 30 metrů. Vystupují jednotlivě nebo dvě za sebou, málokdy je jich více. Pro lodě jsou tyto vlny mimořádně nebezpečné, přicházejí neočekávaně bez varování. Pokud loď sleduje kurs bokem do takové vlny může být převrácena, podélným kursem zase přelomena, potenciál vlny je ničivý. Varování o těchto vlnách je skoro nemožné, ani simulace v počítači, neboť v tomto jeu je mnoho neznámých činitelů.


Jednotlivé fenomenální vlny se tvoří i za jasného, klidného počasí, to jsou však určitě vlny seismického původu. Stačí malý seismické zdvih dna někde na oceáně, které vytvoří vlnu o malé výšce avšak značné délce, která putuje někam k pobřeží, kde se na pevninském šelfu vytvoří obrovská vlna. Někdy bývají dvě nebo i více vln v intervalech. Tyto vlny spadají do jevu zvaného TSUNAMI a jsou dobře známé. Nejvíce se vyskytují na Tichém oceáně, je tam také zřízen výstražný systém pro lodě na Havajích a Novém Zélandě.

Isolované vlny jiného druhu byly pozorovány během bouřlivého moře, byly pravděpodobně způsobeny synchronismem, současným navrstvením větších vln, popřípadě v kombinaci s cyklem mrtvé vlny (t.zv. interference vln). V případě, že hřbety vln z větru a z mrtvých vln jdou přibližně v tom samém směru, stane se, že se na sebe navrství a vytvoří se obrovská vlna. Taková koincidence může vytvořit momentální vlnu vyjímečné výšky 20 metrů i více.

Jestli bude přitom silný přílivový/odlivový proud nebo proud oceánský jdoucí proti tomuto zvlnění a pokud existuje v tom místě moře určitá konfigurace dna (blízkost kontinentálního šelfu), výsledná obrovská vlna může být deformována tak, že její „čelní hrana“ vytvoří, prudký sráz, nebo se dokonce „zlomí“. Také může ji předcházet neobvykle hlubokou dolinou vlny.

Takové podmínky, jak výše uvedeny, panují zejména v blízkosti jihovýchodního pobřeží Jižní Afriky, přibližně mezi přístavy EAST LONDON a DURBAN na hranici pevninského šelfu (tj.1OO sáhové hloubky moře) asi 3 až 20 Nmil od šelfu. K této situaci nepochybně přispívá vyjímečně prudký sráz pevninského šelfu najednou do velké hloubky moře. Zdejší fenomenální vlny se tvoří během bouře z jihozápadu, která žene vlny proti oceánickému proudu AGULFAS putujícímu na jih. Nejvíce těchto hrozivých vln se vyskytlo na úrovni Portu Shepstone - Port.St. Johns, kde je sráz pevninského šelfu nejprudší, dále se tam také nejvíce vyskytuje časté chaotické zvlněné „mrtvé moře".

Loď BEUERNACHANA plula podél pobřeží kursem severovýchodním, když byla náhle udeřena a přikryta obrovskou vlnou a následně zapadla do hluboké doliny mezi další vlnou, přičemž příď lodě byla stále ještě zaplavena pod první vlnou. Výsledné poškození lodi bylo katastrofální.

Takovou vlnu může zakusit také loď plující opačně tj. na jihozápad souhlasně s proudem Agulhas. Podobné obrovské vlny byly zaznamenány i na jiných mořích, kde se vytvářejí podobné hydrometeorologické podmínky kupříkladu  v ústi řeky AMAZONKY.

Během plavby ve dne, v místech výskytu těchto vln, se doporučuje plout umírněnou rychlostí a pečlivě pozorovat okolní moře.Při náznaku příchodu vlny je nutné okamžitě snížit obrátky stroje, případně zastopovat a snažit se vlnu nabrat čelně tj.přídí do vlny.

Při plavbě v noci je třeba mít se dvojnásobně na pozoru.


Podle Pilots a Mariners Handbook a vlastních zkušeností zpracoval

kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v Polsku,

velitel řady našich námořních lodí


Fata morgana


Stalo se to na lodi Kladno při jedné a našich plaveb na BIízký Východ.

Připluli jsme do Iráku a lodivod nás zavedl do přístavu Um Qasr v ústí řeky Shat al Arab. Je to přístav doslova vykopaný v písku a tehdy v něm nebylo více místa než pro dvě zaoceánské lodě a dvě tři lodi pro pobřežní plavbu. Bez čekání nás přistavili k nábřeží a k mé velké radosti hned začali s vykládkou. Jenže moje radost netrvala dlouho. Druhého dne odpoledne připlula další loď s mnohem důležitějším nákladem a nás přes moje protesty odvázali od nábřeží a lodivod nás vyvedl daleko od přístavu, kde nás na konci jednoho slepého ramene přivázali k dvěma bójím. Pak odjeli.

Zůstali jsme obklopeni nekonečným pískem pouště kam až oko dohlédlo bez jakékoliv známky života nebo zeleně. Jen kdesi v dálce ve směru, odkud jsme připluli, svítila ve žhoucím odpoledním slunci rozpálená plechová střecha skladiště. Asi za hodinu po našem příjezdu na bóje jsem znovu vystoupil na můstek, abych se rozhlédl po tom odpudivě neutěšeném okolí. Můj zrak zabloudil směrem přes příď a v tu chvíli jsem strnul: Ve vzdálenosti několika kilometrů se přede mnou rozkládalo nádherné velké město s bílými výškovými.budovami, s krásnými vilovými třídami a palmovými alejemi, bílé město v zeleni palem. Všechno bylo tak živé, tak skutečné a tak krásné, že jsem úplně ztratil pojem času a jen stál a stál a nemohl odtrhnout oči od toho přízračného výjevu.

Když jsem konečně sešel dolů, abych upozornil na tento zvláštní jev i ostatní, nebylo na obzoru už nic než mrtvá poušť.

Nevím, ale snad to byl Bagdád nebo Kuwajt, který mi tehdy fata-morgána představila na irácké poušti.


Autor:

kapitán dálné plavby Josef Horčic  (1905-1983),

absolvent námořní akademie v Dubrovníku (Jugoslavie),

velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v podnikovém časopise Maják 8/1979


Ledoví výletníci


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: 496.15pt 18.0cm">Ledovce jsou velkým nebezpečím pro mezi.národní lodní dopravu, neboť se zcela nečekaně a náhle vynoří v oblastech, kde to nikdo; nepředpokládá. Aby se nebezpečí snížilo na minimum, je ledovcový drift nepřetržitě sledován a rejdaři dostávají denně hlášení o pohybu kolosů.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">Zvlášť nebezpečným ledovcům se dokonce přidělují doprovodné čluny, které hlídají jejich přesný kurs a dávají varovné signály. Byly už také provedeny pokusy zneškodnit ledovec dříve, než způsobí škody. Bombardování z letadel, které mělo obry rozbít na malé, a tedy rychle tající kousky, přineslo jenom dílčí úspěchy. Několik staletí starý led je přece jenom hodně masivní materiál. Z toho d\l-, vodu také ztroskotaly pokusy změnit za pomoci ledoborců kurs ledových hor tak, aby se dostaly na méně nebezpečnou dráhu. Američané se o to pokusili v Antarktidě, ale ztroskotali na příliš velkých nákladech. Aby bylo možné pohnout středně velkým ledovcem z místa, musely tři velké ledoborce „zapnout naplno“ a přesto sebemenší proudění v opačném směru zcela zmařilo práci silných motorů. Přestalo se tedy plýtvat penězi na zničení nebezpečných ledovců a raději se posiluje kontrola jejich vzniku.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">Na myšlence řídit pohyb ledovců však přece jenom něco je. Láká tu zejména možnost získání velkého množství sladké vody, která je v arktických a antarktických ledovcích nahromaděna a jejímž použitím by se daly vyřešit mnohé zavodňovací problémy v suchých oblastech. Vždyť relativně malý ledovec, dvě stě metrů vysoký, třicet metrů dlouhý a dvacet široký, obsahuje 180 miliónu litrů vody. Takové množství postačuje k celodennímu zásobení jednoho průmyslového velkoměsta o půl miliónu obyvatel.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">Ale problém „stěhování" ledovců dosud vyřešen nebyl. Využít ledovců k obchodním účelům se doposud podařilo pouze vynalézavému dánskému obchodníkovi a příznivci whisky, který přišel na to, že zvláště ledové kostky z ledovců se výborně hodí k ochlazení obilního moku.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">Vzduch, kterým je led z plovoucích hor bohatě nasycen (a který jim také dává zářivě bílou barvu), se při tání ledu ve sklenici whisky uvolňuje a způsobuje příjemné šimrání. Od té doby, co tenhle Dán pravidelně posílá chladírenské lodě za kořistí v podobě arktického ledu (přirozeně pouze ze sladkovodních ledovců), považuje se ve snobských kruzích za nezbytné mít ve sklenici miniledovec.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">Má-li někdo další nápady, jak ledovců využít, měl by je co nejrychleji realizovat. Vědecké bádání totiž ukázalo, že polární led je. na ústupu. V Antarktidě se ledová vrstva ročně ztenčuje o 8,3 centimetru. Při průměrné ledové pokrývce 1500 metrů a za předpokladu, že se dnešní klimatické podmínky v příštích tisíciletích nezmění, roztaje postupně všechen led na jižním pólu za 18.000 let.Mořská hladina by potom stoupla o 54 metrů.


style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">


Autor:

neznámý

uveřejněno v podnikovém časopise Maják 13/1976

style="MARGIN: 0cm 14.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 35.45pt; tab-stops: center 489.05pt left 496.15pt 18.0cm">


Beaufortova stupnice


Vítr jako nespoutaný přírodní úkaz na sebe již odedávna poutal lidskou pozornost. Pro mořeplavce v době plachetnic byl mírou úspěšnosti plavby, byl jedinou hnací silou plachetnic. Je tedy nasnadě, že zkoumání vlastností větru na plachetnicích mělo prvořadý význam.

Již v polovině 18. století byly vytvořeny různé stupnice síly větru, ale samo určování stupně síly větru bylo velmi nepřesné. Pro potřeby mohutného oplachtění velkých plachetnic v 18. a 19. století byla nutná přehledná a přesná charakteristika síly větru. Tato potřeba a životní nutnost si vynutila vznik Beaufortovy stupnice síly větru, která začala být postupně používána na celém světě.

Francis Beaufort se narodil roku 1774 v Irsku. Ve věku 13 let byl přijat do Anglického královského válečného námořnictva. Velmi brzy byl jmenován důstojníkem, účastnil se osobně bojů na moři. Během této krvavé praxe neustále zdokonaloval své námořní vzdělání a v říjnu roku 1800 ve funkci 1. poručíka absolvoval bitvu se španělskou lodí, ve které utržil 19 sečných a střelných ran do hlavy, ruky a hrudi. Ihned po boji byl povýšen do hodnosti Commandera /odpovídá asi kapitánovi 3. stupně/ a vzhledem k vážnosti zranění dostal vysokou penzi.

Po vyléčení se opět vrátil do aktivní služby ve válečném ná­mořnictvu a v červnu roku 1805 byl jmenován velitelem plovoucího skladu munice H.M.S. WOOLWICH. Přes všechna utrpěná zranění a těžkou službu ho vítr nenechal v klidu. Již v lednu příštího roku vytvořil svou první stupnici síly větru. Její podstata spočívala v určení působení síly větru na plachty trojstěžníku pod plnými plachtami. Stupeň síly větru byl určován množstvím plachet, které loď mohla nést. Původní škála měla 13 stupňů, brzy však jejich počet snížil na dnešních 12.

V roce 1807 vykonal Beaufort na H.M.S. WOOLWICH plavbu do Buenos Aires. Při této cestě sestavil podrobný hydrografický popis ústí řeky La Plata. Jeho práce upoutala pozornost odborných kruhů a v roce 1809 dostal rozkaz zmapovat břehy Karamanie /Středozemní moře/. Jako velitel nové fregaty H.M.S. ŘREDERICKSTEN započal Beaufort s dvouletým kartografickým vyměřováním břehů Sýrie. 20. června roku 1812 byl člun, na kterém Beaufort prováděl kartografická měření, přepaden piráty. Beaufort opět bojoval, ale válečná štěstěna mu tentokrát nepřála. Byl těžce raněn a po dlouhém láčení byl nucen opustit aktivní službu na lodích.

Výsledky expedice zpracoval a popsal v knize "Karamanie čili krátký popis břehů Malé Asie a zbytků starých kultur". Zvlášť v dnešní době je zajímavé a pozoruhodné, že Beaufort odmítl přijmout za tuto knihu honorář s tím, že dílo vytvořil během řádné služby, za kterou již dostal zaplaceno.

V roce 1814 byl zvolen členem Londýnské královské vědecká spo­lečnosti /Anglická akademie věd/ a po dalších 15 letech byl jmenován hydrografem válečného námořnictva. Beaufort jako skvělý navigátor, hydrograf, astronom, matematik, historik a literát byl velikou autoritou mezi tehdejšími mořeplavci a často se jako člen různých oficiálních komisí účastnil hodnocení příčin havárií lodí, jejich zkázy a kolizí v důsledku navigačních chyb. Dopisoval si s mnohými věhlasnými mořeplavci  19.století a není bez zajímavosti, že je prokázána jeho korespondence s věhlasným ruským mořeplavcem I.F. Kruzensternem.

Jeho stupnice, navržená již roku 1806 a uznávaná námořníky ce­lého světa, byla však britskou Admiralitou přijata teprve roku 1838 Tehdy byl zaveden i jeho systém písemného označování počasí, který je základem METEOKODU používaného i v současnosti. Mezinárodního uznání se stupnici a písemnému označování počasí dostalo na 1.námořní mezinárodní konferenci roku 1853 v Bruselu. Stálý výbor 1. meteorologického kongresu potvrdil dvanáctistupňovou Beaufortovu stupnici až v roce 1874, kdy;vlastně již plachetnice ustupují parníkům, která vítězně ovládají oceány a moře. Parníky však po. potřebují úplně jinou charakteristiku síly větru. Je jasné, že pozornost námořníků na parnících se tedy obrátila k moři, a proto byly další stupnice síly větru závislé na stavu povrchu mořské hladiny.

Z původní Beaufortovy stupnice zůstalo určován! síly větru od 1. do 12. stupně a část slovní charakteristiky jednotlivých stupňů síly větru. Současně se však zdokonalovala technika měření síly větru. Díky jí stupně Beaufortovy stupnice přesně ohraničují sílu větru jeho rychlostí měřenou buď v m/sec., v km/hod.., anebo v uzlech. Pro vizuální určení síly větru byly vytvořeny určující příznaky jeho vlivu na povrch moře a objekty na břehu. Avšak v té­to době, přestože šlo o nutnost, neexistoval ještě jednotný mezinárodní systém převodu ekvivalentů rychlosti větru na stupně Beaufortovy či jiné stupnice. V roce 1913 se sešel stálý meteorologický výbor a posoudil všechny předložené návrhy. Nakonec byl přijat systém anglického meteorologa D. Simpsona, který prošel vývojem až k současným veličinám převodu rychlosti větru na stupně. Základem zůstala stará a původní Beaufortova stupnice.


Autor:


kapitán dálné plavby Vladimír Skoumal  (*1942),

absolvent námořní školy v Oděse (Sovětský svaz),

velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v podnikovém časopise Maják 8/1979


Jaké je nebezpečí blesku na moři


V dávných dobách za éry dřevěných lodí používaných jak k obchodním, tak i vojenským účelům, škody na zdraví a ztráty na životech na lodích účinkem blesku byly dosti značné. Malíři nám zanechali množství obrazů majestátních lodí, brázdících na rozbouřených vlnách moře; v pozadí těžké olověné mraky a klikaté blesky bijící do lodních stěžňů.


Bylo dokázáno, že antické lodě Egypťanů se stěžněm a plachtou byly obzvláště náchylné k poškození „zuřícím poslem nebes“. Sosnové stěžně lodí starých Římanů byly často úplně rozbity na kousky úderem blesku a jejich plachty shořely. Od nejdávnějších věků až po nedávnou dobu lodě byly vytaveny rozbouřeným, obrovským vlnám a častým opakujícím se poškozením prudkou blýskavicí, aniž se dalo cokoli podniknout.

Ze starých lodních deníků válečných lodí se dovídáme, že v rozmezí let 1799 až 1815 bylo ve 150 případech hlášeno poškození lodi bleskem. Téměř sto dolních částí stěžňů u řadových lodí a fregat bylo zničeno. Na osmi lodích vypukl požár, který zachvátil některé části stěžňoví nebo plachet. Podle odhadu bylo v uvedených případech zabito 70 námořníků a 130 jich bylo zraněno.Za napoleonských válek bylo v důsledku zasažení lodi bleskem úplně vyřazeno deset lodí a vzniklá Škoda byla odhadnuta na částku sto tisíc Lstg (což na tehdejší dobu přestavovalo obrovské peníze). Bohužel z této doby nejsou k dispozici kompletní lodní deníky obchodních lodí, kde přirozené škody musely být daleko větší, neboť docházelo i k poškození nákladu.

V roce 1762 dr.Eilliam Watson, - anglický vědec, druh známého amerického filosofa Benjamina Franklina – vynálezce bleskosvodu – navrhoval, aby lodě byly opatřeny dlouhými články měděných tyčí o průměru 1 palce s očky na koncích a spojeny pramenci po způsobu řetězce. Tento měděný řetěz~ byl napojen na konopné lanko. a byl vztyčen na .vrchol nejvyššího stožáru jakmile se přibližovala elektrická bouře s blýskáním. Dolní konec řetězu byl vypuštěn do moře. Tato metoda však nesplnila očekávání. Důvod? Tok elektronů byl narušen vzduchovými mezerami mezi články řetězu a ještě navíc mnoho námořníků zaplatilo tento vynález životem (byli zasaženi bleskem během vytahování tohoto řetězového bleskosvodu na vrcholek stěžně).

V roce 1821 plymouthský chirurg William Snow Harris , marně čekající na pacienty, kteří nepřicházeli, zaměřil nakonec svou pozornost k problému ochrany života a majetku na lodích. Navrhl, aby se lodě chránily měděnými obručemi, silnými asi 1/8 palce a 11/2 až 5 palců širokými. Obruče byly mezi sebou nýtovány a zapuštěny do dřeva stěžňů a vyvedeny dolů k měděné desce, upevněné na kýlu lodi. Tento systém byl přijat některými obchodními loděmi a po létech pozorování jej přijalo i britské válečné loďstvo a to v roce 1831. Uvedený způsob ochrany se ukázal být velmi účinným.

Přišel rok 1824 a sním i použití drátěných lan pro uvedené bleskosvody poprvé ve francouzském loďstvu. Teprve o 46 let později se tento systém rozšířil i na britské obchodní lodě. Vlastně již od roku 1850 obchodní lodě používaly drátěných kabelů jako bleskosvodů. Mimo jiné byly použity lehké, šroubením spojené tyče. Harrisův ochranný systém byl přijat i válečným loďstvem carského Ruska a to ještě dříve, než jej začalo používat britské válečné loďstvo. Také se hojně používalo měděného pásu, který na začátku 20.století byly nahrazen železnými kabely v olověném pouzdře.

Příchod železného ochraného plátování po roce 1860 a dále zavedení ocelových stěžňů a trupů lodí po roce 1880 vyeliminovalo bleskosvody z dalšího využívání. Ne však úplně, neboť dřevěné stěžně přetrvaly i do současnosti a je zajímavé, že námořní pojišťovací společnosti dlouho trvaly na jejich ochraně originálním systémem Harrise.

Současné ocelové kolosy jsou během elektrických bouří na moři skoro úplně v bezpečí a velmi zřídka se dočte někdo v tisku, že do lodi uhodil blesk. ,


Autor:


 z „The Nautical Magazine“ přeložil

kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v polském Štětíně,

velitel řady našich námořních lodí

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz