Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Prevence a obrana proti pirátům

Studie možností preventivních akcí a obrany obchodních lodí proti nájezdůmpirátských člunů

(na základě materiálů BIMCO a vlastních zkušeností s preventivními opatřeními na lodi)


A. Popis metod a cílů pirátských nájezdů

Současní piráti jsou ve většině případů vybaveni novodobou technikou a dobře organizovaní. Navíc máme co činit s bezohlednými lidmi, kteří se neštítí jakéhokoliv násilí, vydírání nebo vraždy. Piráti používají rychlé čluny často dobře vyzbrojené. Dále používají radiolokátory, radiovysílací i přijímací (odposlouchávací) přístroje, walkie-talkie a osobní střelné zbraně.


Rychlé čluny najíždějí na své oběti nejvíce v noci, bez světel a zezadu a snaží se dostat k boku jedoucí lodě a nahodit na zvýšený bok nebo zábradlí háky s lany, po kterých se šplhají nahoru na loď. Někdy jedou dva čluny zepředu, mezi loď a na poslední chvíli natáhnou před její přídí lano, které je přitáhne současně k oběma bokům. Stalo se rovněž, že zaútočili i během dne, avšak "zastřeně“ - vydávali se za celníky, rybáře, trosečníky nebo loď vyžadující pomoc, apod. a každé zpomalení nebo zastaven! obchodní lodi patřičně využili.


Při loupení na lodích se piráti zaměřují na obytné i nákladové prostory. V kajutách posádky loupí peníze a všechny cenné předměty jako hodinky, rádia, magnetofony, kalkulačky, drahokamy, elektronické přístroje apod., dále i potraviny a alkohol. Hledají také lodní trezory a cenný náklad v nákladových prostorech. Někdy se stává, že loď je piráty obsazena a odvlečena k nějakému pustému ostrovu či pobřeží a tam vybrakována. Stalo se, že piráti odvlekli z lodi rukojmí zejména při pronásledování.


B. Oblasti nájezdů pirátů


Nejvíce Jihočínské moře (pobřeží Malajsie, Thajska, Filipín, Bornea), Malacká úžina, pobřeží Afriky, Perský záliv a rovně! i Karibské mořte a Středozemní moře (v trojúhelníku Port Said - Kypr – Libanon).


C. Možnost preventivních opatření a obrany obchodní lodiPodle zkušeností si piráti počínali stejně bezohledně v případě, že se jim loď bránila nebo poddala. Je proto nutné, aby se loď bránila všemi dostupnými prostředky a preventivními opatřeními, pluje-li v ohrožených oblastech. Vše potřebné připravit dopředu a organizačně zajistit a nacvičit s posádkou tak, jak se to děje kupř. při cvičných poplaších na lodích, případně stanovit signál poplachu "nájezd pirátů" a podrobný rozpis čiriností členů posádky.


Dílčí preventivní a organizační opatření zaměřit zejména na:


1: Hlavní stroj uvést do perfektního.stavu - připravit na možnost nejvyšší rychlosti.


2. Kormidelní zařízení předem překontrolovat - možnost manévrování kormidlem úplně vpravo či úplně vlevo během přistávání pirátských člunů.

. .

3. Připravit účinné zabarikádován! hlavní nástavby, tj. přístupových schodišť (instalovat mříže, dřevěné konstrukce), přezkoušet za:jištění venkovních vodotěsných dveří a kovových krytů' kulatých oken. Nezapomenout ovšem na požadavek únikových cest podle SOLAS.4.: Přezkoušet světlomety, Aldislampy a palubní osvětlení lodě pro oslněn! útočníků. Někdy je ovšem z hlediska obrany v noci lépe nezapínat určitá světla, aby útočníci neviděli obránce.


5. Připravit (nasadit) požární hadice na vytypovaných místech každého boku.


6. Připravit „walkie-talkie" pro komunikaci mezi můstkem a palubami


7. V ohrožených oblastech zvýšit na noc počet strážních námořníků na můstku (každé křídlo můstku musí být obsazeno jedním námořníkem, který je vybaven dalekohledem).


8. V případě náznaku nájezdu člunů strážní důstojník na můstku vyhlásí neodkladně signál poplachu, zavolá velitele, 1.SD, 1.PD a R/O.


9. Radiodůstojník na pokyn velitele ihned vyšle bezpečnostní telegram TTT s polohou lodi a s žádostí o pomoc proti pirátům, pokud je čas i radiotelefonem okolním lodím. Často se stává, že úřady jsou zkorumpovány piráty a pomoc nepřijde. Tím spíše musí loď spoléhat na vlastní obranu.


10. Během plavby normální obchodní lodi se přistávání pirátů děje nejvíce ve střední části lodi. Pokud je klidné moře, tak po obou bocích, v případě zvlnění pouze na závětrném boku. Je proto vhodné měnit kurs lodi a manévrovat kormidlem.


Hlavní obranou zůstává dobrá připravenost a bdělost lodi a během přepadení pirátskými čluny organizovaná, rozhodná obrana a nebojácnost. Další doporučení viz zejména oběžníky BIMCO, které přinášejí nejnovější poznatky lodí v rámci jejich obrany proti pirátským nájezdům a minimalizaci škod způsobených lodím těmito nájezdy.


Autor:


z různých pramenů připravil


kapitán dálné plavby Milan Rusňák (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v polském Štětíně,

velitel řady našich námořních lodí


Principy ochrany proti napadení lodi piráty a zloději


m/ s KOŠICE                                                                                             Na moři 29.10.1992


V posledních letech se velmi rozšířilo pirátské přepadávání lodí proplouvajících v blízkosti břehů, kotvících na rejdách nebo stojících v přístavech. V dnešní době se tato lupičská přepadení týkají prakticky lodí všech druhů a velikostí. Na světě jsou zaznamenány tři hlavní oblasti ohrožení napadení lodí:


A.     Západní Afrika - přepady v přístavech, na rejdách a během pomalé plavby podél pobřeží.

B.     Jihovýchodní Asie – zejména SINGAPORE STRAITS – přepadávány jsou lodi proplouvající průlivy někdy až 15 mil od břehu.

C.     Části Jižní Ameriky - zvláště přístavy Brazílie a karibská oblast – přepady obyčejně v přístavech a na rejdách.


Přepadávání se častěji vyskytuje v pobřežních vodách než na volném moři. Zpravidla se lupiči pokoušejí dostat na loď v nočních hodinách mezi 22,00 až 04,00 z jednoho nebo více malých člunů od primitivních až po nejmodernější rychločluny. Počet útočníků se pohybuje od 4 do 12 mužů většinou ozbrojených pouze noži nebo mačetami, ale občas i střelnými zbraněmi. Normálně se snaží přirazit k lodi většinou v prostoru zádi a po lanech s kotvičkami vyšplhají na palubu. Pokud se lupiči dostanou na loď kradou co se dá a pokud vniknou do nástavby jejich prvním cílem bývá kabina velitele a rabují i na kabinách ostatní posádky.


Jak předejít útokům


Většina potencionálních útočníků je odrazována od svých nekalých záměrů evidentní zajištěností lodi a ostražitostí posádky.

Přirozeným lidským instinktem, bvť i zločince, je strach z neznáma. Proto se doporučuje plout s co nejvíce zatemněnou lodí, kromě povinných navigačních světel. Dodatkem bv měly být umístěny na zádi světla za bokem lodi osvětlující okolní hladinu a je možné vytvářet vodní clonu kolem zádi z požárních hadic.

V případě přiblížení se podezřelého plavidla je třeba rozsvítit všechna světla na lodi, vyhlásit poplach pro posádku, houkat sirénou., vystřelit  signální rakety, použít reflektory k oslnění plavidla a přes VHF se spojit s pobřežní patrolou.

V případě, že všechna tato opatření selžou a lupiči se dostanou na palubu nebo mají střelné zbraně nedoporučuje se další obrana nebo konfrontace s nimi. Posádka může pasivně pomoci případnému dopadení pirátů zapamatováním si jakýchkoli podrobností o způsobu přepadení a popisu osob.


Žádné zbytečné hrdinství !!!


Pro ilustraci, že nejde v žádném případě o žerty, uvádím několik z mnoha zaznamenaných případů přepadení lodí v oblasti Singapore Straits za listopad 1991:


4.11.

piráti vnikli na palubu lodi, ale po vyhlášení poplachu utekli

10.11.

5 pirátů drželo posádku jako rukojmí a vykradli kabinu velitele a osobní věci posádky

27.11.

6 ozbrojených mužů ukradlo 15.919.singapurských dolarů, lodní vybavení a peníze posádce.


Zpracoval: Ing.J.Jurčík

Schválil: kpt.K.Zeman, velitel m/s Košice


Protipirátská opatření při pobytu lodi v malajských a indonézských vodách


m/s Košice                                                                                                 Na moři, 01.11.1992


Všeobecné pokyny pro posádku

1.      Nepodceňovat možnost přepadení v najížděné oblasti.

2.      Striktně dodržovat pokyny velitele a strážních důstojníků

3.      Nedopustit moment překvapení ze strany pirátů.

4.      Dobře si uschovat větší obnosy peněz a cenné předměty, ponechat si v dosahu jen menší částky.

5.      Mít stále zavřená okna, hlavně přístupná z paluby.

6.      Neotvírat již jednou uzamknuté dveře !!

7.      Zamykat kabiny

8.      Při jakémkoli podezření, že jde o přepadení, vyhlásit poplach.

9.      Signál protipirátského poplachu poplachovými zvonky a sirénou AAA (opakovaně) nebo jakýkoli signál píšťalkou.

10. Chránit zdraví a životy posádky, zbytečně neriskovat.


Stupně pohotovosti v různých situacích


A. Za plavby:

I. stupeň – plavba v blízkosti ostrovů nebo v oblastech s nižším výskytem případů přepadávání lodí.

II. stupeň - plavba v Malacca Straitu a v oblastech s vvsokým výskytem případů přepadávání lodí.


B. Pohotovost při kotvení lodi na rejdě.


C. ,Pohotovost při postoji lodi v přístavu.


Opatření při jednotlivých stupních pohotovosti


I. Stupeň pohotovosti


1.      Plavba se zatemněnou lodí - svítí pouze povinná navigační světla, všechna okna zatažena roletou, zakryta závěsy.

2.      Všechny dveře na palubu a do nástavby včetně vstupů do strojovny uzamčeny nebo zajištěny, klíče ponechány zevnitř, kromě jedněch ústupových pro hlídku.

3.      jeden strážní námořník na můstku, jeden člen posádky na zádi, spojení vysílačkami a manévrovým rozhlasem, každých 30 minut kontrola spojení.

4.      Sledování okolí lodi radarem na malých škálách.

5.      Připojeny požární hadice po obou stranách hlavní paluby a zádi, připraveno požární čerpadlo k okamžitému spuštění z můstku.

6.      Připravenost reflektorů a osvětlení lodi k okamžitému zapnutí.


II. Stupeň pohotovosti


1.      Plavba se zatemněnou lodí jako při I.stupni, navíc za boky lodi a na zádi zavěšena zapnutá sluníčka.

2.      Uzavření dveří jako při I.stupni.

3.      Jeden strážní námořník a jeden člen posádky na můstku, jeden str. nám.. a jeden člen posádky na zádi, spojení vysílačkami a manévrovým rozhlasem.

4.      Sledování okolí lodi radarem na malých škálách.

5.      Připravenost požárních a hadic a čerpadla jako při I.stupni.

6.      Připravenost reflektorů a osvětlení lodi k okamžitému zapnutí.

7.      Připravenost pyrotechniky na můstku a na zádi.


Pohotovost při kotvení lodi na rejdě

1.      Uklizeno a zajištěno na palubě vše co by se dalo ukrást.

2.      Uzavření dveří jako při I.stupni pohotovosti.

3.      Osvětlena celá loď, zavěšena zapnutá sluníčka za boky lodi a na přídi a zádi.

4.      Utěsněn kotevní skluz.

5.      Dva strážní námořníci obcházejí odděleně po lodi, spojení vysílačkami s můstkem.

6.      Sledování okolí lodi radarem na malých škálách.

7.      Připravenost požárních hadic a čerpadla jako při I.stupni.

8.      Připravenost reflektorů.


Pohotovost při postoji lodi v přístavu

1.      Viz body 1 - 3 pohotovosti na rejdě.

2.      Dva strážní námořníci - jeden stále u trapu u vchodu do nástavby, druhý obchází loď, kontroluje neporušenost zámků, spojení vysílačkami se strážním důstojníkem.

3.      Pokud nejsou dělníci na lodi uzavřena skladiště a vlezy, vytažen gangway.

4.      Nikoho nenechávat bez dozoru v nástavbě, všechny návštěvy uvést do palubní kanceláře a zavolat příslušného důstojníka, doprovázet návštěvníky i při odchodu.


Postup při přepadení lodi piráty


Hlavní cíl obrany proti pirátům - nedat útočníkům možnost dostat se na loď!!!


1.      Rozsvítit všechna světla, zapnout reflektory k oslnění útočníků.

2.      Vyhlásit poplach poplachovými zvonky a sirénou signálem AAA (opakovaně) nebo pískáním na píšťalku. Posádka nastupuje okamžitě podle manévrového rozpisu, posádka z přídě nastupuje před nástavbou. Palubní důstojníci mají vysílačky u sebe na kabinách a ihned je zapínají.

3.      Strážní důstojník pouští požární čerpadlo.

4.      Použít pyrotechniku z můstku nebo ze zádi k odstrašení útočníků podle okolností.

5.      Navázat spojení přes VHF s pobřežní stanicí (velitel + R/O).

6.      Použít proudy vody, odříznout nebo odseknout zachycená lana k zabránění proniknutí pirátů na loď.

7.      Při proniknutí pirátů na palubu lodi nebo pokud mají střelné zbraně stáhnout se do nástavby.

8.      Podaří-li se útočníkům prolomit dveře do nástavby nepodnikat nic co by mohlo ohrozit zdraví nebo životy posádky, neprovokovat útočníky k neuváženým činům

9.      Řídit se příkazy velitele nebo 1.palubního důstojníka.Výstroj a výzbroj protipirátské hlídky


Ochranná přilba, pracovní rukavice, ostrý nůž, píšťalka, sekáč a kladivo na odseknuti ocelových lan, vysílačka.


Všichni členové posádky si odvážou píšťalkv ze svých záchranných vest a budou ji neustále mít u sebe pro případné vyhlášení poplachu nebo přivolání pomoci


Autor:


kapitán dálné plavby  ing.Karel Zeman (1943)

absolvent námořní školy v ukrajinské Oděse,

velitel řady našich námořních lodí

Text

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz